Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 2463, położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego wraz z udziałem w wysokości 1/5 części działki nr 2467, stanowiącej własność Gminy Kietrz

 

Informacja o wyniku przetargu

 

Na podstawie §12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: D.U. z 2014 r., poz.1490 z późn.zm.)

 

Burmistrz Kietrza

podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:

 

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Kietrzu przy ul. 3 Maja nr 1 w dniu 5 lipca 2021 r. na sprzedaż nieruchomości  gruntowej niezabudowanej położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego, oznaczonej działką nr 2463 k.m.14 o powierzchni  0,0682 ha, obręb Kietrz, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1G/00021162/3 wraz z udziałem  w wysokości 1/5 części  działki nr 2467 objętej tą samą księgą wieczystą, stanowiącej własność Gminy Kietrz, zakończył się wynikiem pozytywnym.

 

Cena wywoławcza w przetargu nieruchomości wynosiła  39 000,00 zł

Najwyższa cena netto osiągnięta w przetargu wyniosła 62 790,00 zł. (słownie złotych: sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt 00/100)

Przetarg wygrali: Państwo Barbara i Piotr małż. Boguccy

 

 

/-/ Z up. Burmistrza

Elżbieta Sokołowska

Kierownik Referatu Gospodarki

Nieruchomościami

 

 

Kietrz, dn. 05.07.2021 r.

Wywieszono na tablicy  przed budynkiem

Urzędu  Miejskiego w Kietrzu, ul. 3-go Maja nr 1,

w terminie od 05.07.2021 r. do 12.07.2021 r.