Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE nr 93.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 01 lipca 2021r.

ZARZĄDZENIE nr  93.A.2021

Burmistrza Kietrza

z dnia  01 lipca 2021r.  

 

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie na rzecz samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kietrz, zabudowanej kompleksem boisk sportowych.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z nie 8 marca 1990 o samorządzie gminnym, (tekst. jedn.: Dz.U. z 2020r., poz.713 z późn.zm.) art.35 ust.1, art.51 ust.2 i 4 w związku z art.56 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. z 2020r., poz.1990 z późn.zm.) oraz realizując uchwały nr  XXI/257/2020 ( ze zmianami)  Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia samorządowej  instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu  i  nr XXII/271/2020 (ze zmianami)  Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia statutu samorządowej instytucji  kultury – Centrum  Kultury i Sportu w Kietrzu

 

zarządzam, co następuje

§1.1. Przeznaczam do oddania w użyczenie, na czas nieoznaczony, na rzecz Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu , nieruchomość oznaczoną działką nr 2468 k.m.17, obręb Kietrz o powierzchni 0.5969 ha, której częścią składową jest kompleks dwóch boisk sportowych o łącznej powierzchni 2473,11 m2 „Moje Boisko Orlik 2012” w Kietrzu, położoną  w Kietrzu przy ul. Kościuszki 1, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego  w Głubczycach KW nr OP1G/00014610/7 na własność Gminy Kietrz.

2.Nieruchomość wolna jest od praw osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej.

§2.Szczegółowe warunki użyczenia  określone zostaną w umowie użyczenia.

§3. Nieruchomość objęta niniejszym zarządzeniem przekazana zostanie w użyczenie na rzecz Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu, jako wyposażenie powołanej instytucji kultury, w celu realizacji zadań Centrum określonych statutem tj. zaspokajania potrzeb oświatowych, sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.

§4.Do czasu zawarcia umowy użyczenia, Gmina Kietrz wyda na podstawie stosownego porozumienia,  nieruchomość opisaną w §1.ust.1,.do korzystania przez Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu, w celu prowadzenia działalności statutowej.

§5. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kietrz przeznaczonej  do przekazania w użyczenie, zostanie podany do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu na okres 21 dni, a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

§6.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

/-/ Burmistrz

mgr Dorota Przysiężna - Bator

 

Załącznik do  ZARZĄDZENIA Nr  93.A.2021

Burmistrza Kietrza z dnia 01 lipca 2021r.

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do oddania w użyczenie na rzecz samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kietrz

 

Na podstawie: art. 35 ust. 1, art.51 ust. 2 i 4 w związku z art. 56 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. Nr 2020, poz.1990 z późn.zm.)

 

Burmistrz  KIETRZA

podaje do publicznej wiadomości,

 

że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została, przeznaczona do oddania w użyczenie na rzecz samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu następująca nieruchomość:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości,

    powierzchnia nieruchomości: 

Nieruchomość oznaczona działką nr 2468 k.m.17, obręb Kietrz o pow. 0.5969 ha; zapisana w księdze wieczystej OP1G/00014610/7 Sądu Rejonowego w Głubczycach na własność Gminy Kietrz, położona w Kietrzu przy ul. Kościuszki 1.

 

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa zabudowana kompleksem dwóch boisk sportowych  o łącznej powierzchni 2473,11 m2, „Moje Boisko ORLIK 2012”  zlokalizowana jest w sąsiedztwie zabudowy pełniącej funkcje oświatowo- wychowawczą w systemie edukacji oraz jednorodzinnej.  Nieruchomość posiada  bezpośredni dostęp  do drogi publicznej ul. Kościuszki. Wg ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest  jako (Bz)  tereny  rekreacyjno-wypoczynkowe.

 

3. Przeznaczenie nieruchomości :

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz, zatwierdzonym uchwałą nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22.06.2017r., działka objęta niniejszym zarządzeniem położona jest na terenie zabudowy usługowej na rysunku planu oznaczona symbolem 6U oraz terenach usług sportu i rekreacji oznaczonych symbolem 9US.

 

4. Informacje o sposobie zagospodarowania:

Nieruchomość zostanie przekazana w użyczenie  na rzecz Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu, jako wyposażenie  instytucji kultury, w celu realizacji zadań Centrum  określonych statutem tj. zaspokajanie  potrzeb oświatowych, sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych na czas nieoznaczony.

   

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24, e-mail:

 

Niniejszy wykaz zamieszczono na tablicy ogłoszeń

przed Urzędem Miejskim w Kietrzu na okres 21 dni.