Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE  Nr 92.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia  30 czerwca 2021 r.

ZARZĄDZENIE  Nr   92.A.2021

Burmistrza Kietrza

z dnia  30 czerwca 2021 r.

          w sprawie pierwszego publicznego przetargu na sprzedaż działki nr 46/13 położonej w Kietrzu przy ul. Okopowej, stanowiącej własność Gminy Kietrz

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.), art.13 ust.1, art.25 ust.1 i 2, art.35 ust.1 i ust.2, art. 37 ust.1 i  art.67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z  2020 r., poz. 1990 z późn.zm.) oraz realizując uchwałę  nr XXXI/355/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  działki nr 46/13 położonej w Kietrzu przy ulicy Okopowej, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

 

zarządzam, co następuje:

§ 1.1.Przeznaczam do sprzedaży w drodze pierwszego, publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego, prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie nr 46/13 k.m.5 o powierzchni 0,2219 ha, położonej w Kietrzu przy ul. Okopowej, zapisanej w księdze wieczystej nr OP1G/00021162/3 Sądu Rejonowego w Głubczycach na własność Gminy Kietrz.

2.   Na działce opisanej w ust.1 znajdują się  nietrwale z gruntem związane  obiekty garażowe objęte 23 umowami dzierżawy, których termin upływa z dniem 31.01.2022r., 02.12.2021r..

§2.1.Ustalam cenę wywoławczą netto nieruchomości opisanej § 1. ust.1, na kwotę 180 000,-  (słownie złotych: sto osiemdziesiąt tysięcy 00/100), która powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 685 z późn.zm.)

2.  Ustalam wadium w wysokości 18 000,-zł .

3.  Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny, o której mowa w § 1. ust. 2.

§ 3.1.  Celem sprzedaży działki objętej niniejszym zarządzeniem, jest realizacja zabudowy  mieszkaniowej -wielorodzinnej wraz z ogólnodostępnymi miejscami garażowymi w ilości nie mniejszej niż liczba wybudowanych mieszkań z zastrzeżeniem następujących obowiązków:

1) nabywca działki zobowiąże się do jej zabudowy obiektami mieszkaniowymi wielorodzinnymi oraz z ogólnodostępnymi miejscami garażowymi, w ramach ustaleń wynikających ściśle z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz, zatwierdzonego Uchwałą nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 r., w terminie do 4 (czterech) lat  od daty podpisania notarialnej umowy sprzedaży, przy czym rozpoczęcie zabudowy nastąpi w terminie do 2 (dwóch) lat od daty podpisania tejże umowy.

2) w przypadku wtórnego zbycia działki , określone w pkt.1) terminy, nie ulegają wydłużeniu.

3) za rozpoczęcie zabudowy, o której mowa w pkt. 1),  uważa się wybudowanie fundamentów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, a za zakończenie zabudowy wraz z ogólnodostępnymi miejscami garażowymi, dostarczenie Gminie zgłoszenia skierowanego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, o zakończeniu budowy.

4) w przypadku wystąpienia przeszkód w wypełnieniu warunków określonych w pkt.1),  powstałych z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez nabywcę, w szczególności przeszkód spowodowanych siłą wyższą np. (powódź, pożar, wichury, długotrwałe powyżej 10-dni mrozy poniżej -10 ºC, wojna), wstrzymaniem prowadzonych robót przez jakikolwiek uprawniony organ lub inną uprawnioną instytucję, terminy określone w pkt.1)  uważa się za zachowane w przypadku ich przesunięcia o okres występowania przeszkód i ich następstw.

5) przesunięcie zobowiązań wynikających z pkt.1) z przyczyn określonych w pkt.4), skutkować będzie ustaleniem dodatkowego terminu zabudowy, pod warunkiem zawiadomienia Gminy w formie pisemnej, w terminie 30-dni od ustania przeszkód.

6) niedotrzymanie terminów zabudowy obiektami mieszkalnymi i garażowymi, o których mowa w pkt.1), skutkować będzie naliczeniem kar umownych wynoszących 10% ceny sprzedaży nieruchomości. Obowiązek ponoszenia kar powstaje po upływie terminów zabudowy wskazanych w umowie. Kary płatne będą z góry za każdy rozpoczęty rok zwłoki, liczony od daty zawarcia umowy sprzedaży. Za każdy, następny rok zwłoki, kara umowna ulegnie zwiększeniu o dalsze 10% ceny sprzedaży nieruchomości; przy czym kary za nieterminowe rozpoczęcie i zakończenie budowy, nie kumulują się. Kary aktualizują się,  również w przypadku częściowej realizacji rodzaju zabudowy, do której nabywca  zobowiąże w toku postępowania przetargowego.

7) w celu zabezpieczenia zapłaty kar umownych określonych w pkt. 6), nabywca działki ustanowi na rzecz Gminy Kietrz, na przedmiotowej nieruchomości, hipotekę w wysokości 72 000,00 zł.

2. Zobowiązania nabywcy wynikające z ust.1 pkt.1-7, zawarte zostaną w protokole z przeprowadzonego przetargu oraz w notarialnej umowie sprzedaży.

 § 3.1.   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, określony w załączniku do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego www.bip.kietrz.pl , stronie Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.kietrz.pl oraz wywieszenie – na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kietrzu- na okres 21 dni, a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

2.  Ogłoszenie o przetargu, zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.bip.kietrz.pl i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kietrz.pl . Wyciąg z ogłoszenia o przetargu opublikowany  zostanie w prasie internetowej o zasięgu ogólnopolskim- na portalu  monitor urzędowy.pl                                                                                

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

/-/ Burmistrz 

mgr Dorota Przysiężna - Bator

 

Załącznik do  ZARZĄDZENIA Nr  92.A.2021

Burmistrza Kietrza z dnia 30.06.2021r.

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu:

Na podstawie: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. Nr 2020, poz.1990 z późn.zm.)

 

Burmistrz  KIETRZA

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została

przeznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości,

    powierzchnia nieruchomości: 

Nieruchomość oznaczona działką nr 46/13 k.m.5 o pow. 0,2219 ha; zapisana w księdze wieczystej OP1G/00021162/3 Sądu Rejonowego w Głubczycach na własność Gminy Kietrz.

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomości gruntowa niezabudowana, położona w Kietrzu przy ul. Okopowej, pod realizację zabudowy mieszkaniowo – usługowej, wielorodzinnej, zgodnie z ustaleniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, z zastrzeżeniem terminów zabudowy w ciągu 4 lat. Działka ma dostęp do drogi publicznej- ulicy Okopowej. W pasie drogowym ul. Okopowej znajdują się sieci: wodociągowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Od strony północnej działki w ulicy Matejki przebiega sieć gazowa. W sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa oraz tereny zieleni. Działka jest nieogrodzona, na jej terenie znajdują się obiekty garażowe nietrwale związane z gruntem, objęte umowami dzierżawy, którym w zdecydowanej większości okres umowy upływa z dniem 31 stycznia 2022r.. Przy granicy północnej działki znajdują się pozostałości (ruiny) po starym budynku nie przedstawiające wartości. Wg ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jako (Bi) inne tereny zabudowane.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017r., działka objęta niniejszym zarządzeniem położona jest  na terenach zabudowy mieszkaniowo – usługowej wielorodzinnej na rysunku planu oznaczonych symbolem 3 MWU, - strefa ochrony konserwatorskiej „A”- SOKA, stanowisko archeologiczne SA. Teren działki objęty rejestrem zabytków. Sposób zagospodarowania – zgodnie z ustaleniami planu tj. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami wraz z ogólnodostępnymi miejscami garażowymi.

4. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nabywca działki zobowiąże się do jej zabudowy w ramach ustaleń wynikających ściśle
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz w terminie do 4 (czterech) lat od daty podpisania notarialnej umowy sprzedaży, przy czym rozpoczęcie zabudowy nastąpi w terminie do 2 (dwóch) lat od tej daty.

Niedotrzymanie terminów zabudowy skutkować będzie naliczeniem kar umownych.

5. Cena wywoławcza netto nieruchomości: 180 000,-  zł.

powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%.

6. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży :

Sprzedaż w drodze publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego

7. Pierwszeństwo nabycia:

Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2) lub odrębnych przepisów, upływa z dniem  12.08.2021 r.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu,

 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24, e-mail:

 

Niniejszy wykaz zamieszczono na okres 21 dni,  na tablicy ogłoszeń

przed siedzibą Urzędu Miasta w Kietrzu a także na stronach

internetowych urzędu www.bip.kietrz.pl i www.kietrz.pl

w terminie 30.06.2021r do  21.07.2021r.