Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 91.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 30 czerwca 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr   91.A.2021

Burmistrza Kietrza

z dnia 30 czerwca 2021r.

 

w sprawie pierwszego publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w  Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz

 

 

Na podstawie art.30 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z póżn.zm) art.25 w związku z art.23  ust.1 pkt 7, art.35, art.37 ust 1 i art.67 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z  2020 r., poz.1990  z późn.zm.), oraz realizując uchwałę  nr XXXI/365/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ściborzycach Wielkich oznaczonej działką nr 415/1, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

  zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze pierwszego, publicznego  przetargu ustnego, nieograniczonego, prawo własności niezabudowanej działki gruntu, położonej w Ściborzycach Wielkich, ewidencyjnie oznaczonej nr 415/1 k.m.3 o powierzchni 0,0641 ha, zapisanej w księdze wieczystej OP1G/00026258/8 Sądu Rejonowego w Głubczycach, na własność Gminy Kietrz.

2.  Ustalam cenę wywoławczą działki opisanej § 1. ust.1, na kwotę 19 000,-, (słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy 00/100), zwolniona jest z podatku od towarów i usług.                         

3.  Ustalam wadium w wysokości 2 000,- zł

4. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny, o której mowa w § 1. ust. 2.

§ 2.1.   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, określony w załączniku do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.kietrz.pl oraz wywieszenie – na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kietrzu- na okres 21 dni, a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

2.   Ogłoszenie o przetargu, zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  w Kietrzu www.bip.kietrz.pl i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kietrz.pl. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu opublikowany zostanie w dziennikach internetowych o zasięgu  ogólnopolskim otoprzetargi.pl oraz www.przetargi-gctrader.pl.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Burmistrz

mgr Dorota Przysiężna -Bator

 

Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr   91.A.2021

Burmistrza Kietrza z dnia 30.06.2021r.

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu:

Na podstawie: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. Nr 2020 , poz.1990.z późn.zm.)

 

Burmistrz  KIETRZA

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została

przeznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości : 

Działka nr 415/1 k.m.3, obręb Ściborzyce Wielkie o powierzchni 0.0641 ha, położona w Ściborzycach Wielkich; zapisana w księdze wieczystej OP1G/00026258/8 Sądu  Rejonowego w Głubczycach na własność Gminy Kietrz.

 

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej jednorodzinnej oraz terenów użytkowanych rolniczo. Teren niezagospodarowany, porośnięty drzewami i krzewami, na którym znajdują się pozostałości (ruiny) po starym budynku nie przedstawiające wartości. Działka ma regularny kształt zbliżony do prostokąta, w części jest ogrodzona pozostałościami murów i drewnianym płotem. Komunikacja z droga publiczną działką nr 48 odbywa się za pośrednictwem drogi transportu rolnego.

Wg ewidencji gruntów i budynków działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp).

 

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

    Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz, zatwierdzonym uchwałą Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 grudnia 2014 r., działka objęta niniejszym zarządzeniem stanowi teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych ukształtowane, na rysunku mapy oznaczonych symbolem RMu oraz teren granic stref technicznych linii elektroenergetycznych na rysunku planu oznaczonych symbolem SLWN.

 

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 19 000,- zł, zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn.zm./

 

5. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży:

Sprzedaż w drodze publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego

 

6. Pierwszeństwo nabycia:

Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2), upływa z dniem  12.08.2021 r.

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24,                                                 

 

Niniejszy wykaz zamieszczono na tablicy ogłoszeń

przed siedzibą Urzędu Miasta w Kietrzu, a także na stronach

internetowych urzędu www.bip.kietrz.pl na okres 21 dni,

w terminie 30.06.2021r. do 21.07.2021r.