Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 2461, położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego wraz z udziałem w wysokości 1/5 części działki nr 2467, stanowiącej własność Gminy Kietrz

 

Informacja o wyniku przetargu

 

Na podstawie §12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: D.U. z 2014 r., poz.1490 z późn.zm.)

 

 

Burmistrz Kietrza

podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:

 

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Kietrzu przy ul. 3 Maja nr 1 w dniu 28 czerwca 2021 r. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego, oznaczonej działką nr 2461 k.m.14 o powierzchni  0,0526 ha, obręb Kietrz, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1G/00021162/3 wraz z udziałem  w wysokości 1/5 części  działki nr 2467 objętej tą samą księgą wieczystą, stanowiącej własność Gminy Kietrz, zakończył się wynikiem pozytywnym.

 

W wyznaczonym terminie dwie osoby wpłaciły wymagane wadium w kwocie 3 200,00 zł.

Do przetargu  dopuszczono 2 osoby, niedopuszczonych – brak.

Cena wywoławcza w przetargu nieruchomości wynosiła 32 000,00 zł

Najwyższa cena netto osiągnięta w przetargu wyniosła 46 720,00 zł. (słownie złotych: czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia 00/100)

Przetarg wygrali  Państwo Kinga i Paweł małż. Foryś

 

Z up. Burmistrza Elżbieta Sokołowska

Kierownik Referatu Gospodarki

Nieruchomościami

 

Kietrz, dn. 28.06.2021 r.

Wywieszono na tablicy  przed budynkiem

Urzędu  Miejskiego w Kietrzu, ul. 3-go Maja nr 1,

w terminie od 28.06.2021 r. do 05.07.2021 r.