Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXII/369/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony lokalu użytkowego usytuowanego na działce nr 1643/4, położonego w Kietrzu oraz nieruchomości rolnej oznaczonej działką nr 410/1, położonej w Ściborzycach Wielkich

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1900 z późn. zm. ) uchwala się co następuje :

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na czas nieoznaczony lokalu użytkowego o pow. 138 m 2 usytuowanego na działce nr 1643/4, położonej w Kietrzu prz ul. Głubczyckiej, zapisanej w księdze wieczystej nr OP1G/00021162/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Głubczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych, na własność Gminy Kietrz. § 2. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości rolnej oznaczonej działką nr 410/1 o pow. 0,2800 ha, położonej w Ściborzycach Wielkich, zapisanej w księdze wieczystej nr OP1G/00021167/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Głubczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych, na własność Gminy Kietrz.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXXII/369/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony lokalu użytkowego usytuowanego na działce nr 1643/4, położonego w Kietrzu oraz nieruchomości rolnej oznaczonej działką n.pdf