Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXII/367/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 888 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVIII/443/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości zmienionej uchwałą nr LVI/503/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 października 2018 r., uchwałą nr V/30/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r., uchwałą nr VI/73/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 lutego 2019 r.. uchwałą nr VIII/102/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. oraz uchwałą nr XI/137/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. - wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) Beata Wanicka - sołectwo Ludmierzyce”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXXII/367/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.pdf