Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXII/366/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) i art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888) oraz art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVIII/444/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienionej uchwałą nr LVI/504/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 października 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienionej uchwałą nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienionej uchwałą nr VIII/101/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a nastepnie zmienionej uchwałą nr XI/136/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) Beata Wanicka - sołectwo Ludmierzyce;”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXXII/366/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf