Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 23.06.2021 roku.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KIETRZA

Z DNIA 23.06. 2021 ROKU

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla obszaru położonego w sołectwie  Dzierżysław wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Zgodnie z art. 17 pkt 9  oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, ze zm.), na podstawie art. 54 ust. 2, art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zm.) oraz zgodnie z  Uchwałą Nr XXI/250/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2020 r., zmieniającą uchwałę Nr XVIII/192/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dzierżysław, z późniejszą zmianą, zawiadamiam, o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wraz z uzasadnieniem  i prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 05.07. 2021 roku do 04.08. 2021 roku,

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu,  ul. 3 Maja 1, 48 – 130 Kietrz,  pokój nr 26, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu miejscowego, rozwiązaniami, odbędzie się w siedzibie

Urzędu Miejskiego w Kietrzu, sala nr 25, w dniu 08.07.2021 roku o godz. 14.00

Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z uwzględnieniem obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 8c ww. ustawy, uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Kietrza, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.08.2021 roku, jako wniesione na piśmie, uznaje się również uwagi i wnioski, wniesione w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@kietrz.pl

Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy.  Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Kietrza, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza Kietrza, dodatkowo Rada Miejska w Kietrzu.

Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez  Burmistrza Kietrza danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania przedmiotowego miejscowego planu, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania planu, zostały pozyskane z zasobów administratora danych – Burmistrza Kietrza.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Burmistrz Kietrza, Urząd Miejski  w Kietrzu, 48 – 130 Kietrz, ul. 3 Maja 1.

Dane osobowe prowadzi Inspektor Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Kietrzu.

Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przez czas określonych ww. przepisami. Ma Pani/Pan prawo do dostępu, sprzeciwu, usunięcia, złożenia skargi w zakresie przetwarzania własnych danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych można znaleźć pod adresem https://bip.kietrz.pl./ochrona-danych-osobowych.html.

 

 

                                                                                                                  Burmistrz Kietrza

/-/ mgr Dorota Przysiężna - Bator

 

 

            Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz stronie BIP Urzędu Miejskiego w Kietrzu

w dniach od ……………………………………..2021 r. do …………………………………….2021 r.