Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 84.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 16 czerwca 2021r.

ZARZĄDZENIE nr  84.A.2021

Burmistrza Kietrza

z dnia  16 czerwca 2021r.  

 

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie na rzecz samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kietrz, zabudowanej krytą pływalnią

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z nie 8 marca 1990 o samorządzie gminnym, (tekst. jedn.: Dz.U. z 2020r., poz.713 z późn.zm.) art.35 ust.1, art.51 ust.2 i 4 w związku z art.56 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. z 2020r., poz.1990 z późn.zm.) oraz realizując uchwały nr  XXI/257/2020 ( ze zmianami)  Rady Miejskiej  w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia samorządowej  instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu  i  nr XXII/271/2020 (ze zmianami)  Rady Miejskiej w Kietrzu  z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia statutu samorządowej instytucji  kultury – Centrum  Kultury i Sportu w Kietrzu

 

 

§1.1. Przeznaczam do oddania w użyczenie, na czas nieoznaczony, na rzecz Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu , nieruchomość oznaczoną działką nr 1683/1 k.m.2, obręb Kietrz o powierzchni 0.2043 ha, której częścią składową jest budynek Krytej Pływalni  „Hydrosfera” o powierzchni zabudowy 1 472.2 m2 i powierzchni użytkowej 1 378 m2, położoną   w Kietrzu przy ul. Kościuszki 14a, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego  w Głubczycach KW nr OP1G/00014610/7 na własność Gminy Kietrz.

2.Nieruchomość wolna jest od praw osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, za wyjątkiem umowy dzierżawy nr WGN.6845.135.2018.MG z 15 października 2018 r. zawartej pomiędzy Gminą Kietrz, a Przedsiębiorstwem Komunalnym” Hydrokan”, jednoosobową spółką gminy z o.o., objętą wypowiedzeniem ze skutkiem na dzień 30 lipca 2021 r..

§2.Szczegółowe warunki użyczenia oraz opis pomieszczeń wg pełnionej funkcji określone zostaną w umowie użyczenia

§3. Nieruchomość objęta niniejszym zarządzeniem przekazana zostanie w użyczenie na rzecz Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu, jako wyposażenie powołanej instytucji kultury, w celu realizacji zadań Centrum określonych statutem tj. zaspokajania potrzeb oświatowych, sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.

§4. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kietrz przeznaczonej do przekazania w użyczenie, zostanie podany do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu na okres 21 dni, a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

§5.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

/-/ mgr Dorota Przysiężna- Bator

 

 

Załącznik do  ZARZĄDZENIA Nr   84.A.2021

                                                                                                                                                             Burmistrza Kietrza z dnia 16 czerwca 2021r.

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do oddania w użyczenie na rzecz samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kietrz

 

Na podstawie: art. 35 ust. 1, art.51 ust. 2 i 4 w związku z art. 56 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst. jedn.: Dz.U. Nr 2020, poz.1990 z późn.zm.)

Burmistrz  KIETRZA

podaje do publicznej wiadomości,

 

że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz, została przeznaczona do oddania w użyczenie na rzecz samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu następująca nieruchomość:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości,

    powierzchnia nieruchomości: 

Nieruchomość oznaczona działką nr 1683/1 k.m.2, obręb Kietrz o pow. 0.2043 ha; zapisana w księdze wieczystej OP1G/00014610/7 Sądu Rejonowego w Głubczycach na własność Gminy Kietrz.

 

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa zabudowana obiektem sportowym,  budynkiem Krytej Pływalni „Hydrosfera” o powierzchni zabudowy 1 472.2 m2 i powierzchni użytkowej 1 378 m2 ,  położona w Kietrzu przy ul. Kościuszki 14a, zlokalizowana jest w sąsiedztwie zabudowy pełniącej funkcje oświatowo- wychowawczą w systemie edukacji oraz jednorodzinnej.  Nieruchomość posiada  bezpośredni dostęp  do drogi publicznej ul. Kościuszki i uzbrojenia  w sieci infrastruktury technicznej. Obiekt oddanym do użytku w 2011r., posada   pełne wyposażenie  dla jego należytego funkcjonowania, w tym środki trwałe.  Aktualnie  nieruchomość objęta umową dzierżawy nr WGN.6845.135.2018.MG z dnia 15 października  2018r., natomiast 3 lokale użytkowe są  przedmiotem najmu. Wg ewidencji gruntów i budynków działki sklasyfikowane są jako (Bi) inne tereny zabudowane.

 

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22.06.2017r., działka objęta niniejszym  zarządzeniem położona jest na terenie zabudowy usługowej na rysunku planu oznaczone symbolem 5U, pasa izolującego teren cmentarza na rysunku planu oznaczone symbolem SC, stanowisko archeologiczne SA.

 

4. Informacje o przeznaczeniu:

 Nieruchomość zostanie przekazana w użyczenie  na rzecz Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu, jako wyposażenie  instytucji kultury, w celu realizacji zadań Centrum  określonych statutem tj. zaspokajanie  potrzeb oświatowych, sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych na czas nieoznaczony.

   

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24,  e-mail:

 

Niniejszy wykaz zamieszczono na tablicy ogłoszeń

przed Urzędem Miejskim w Kietrzu na okres 21 dni.