Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXI/360/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Kietrzu, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVI/304/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) Zmienia się plan dochodów Gminy Kietrz, zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszej uchwały.
2) Zmienia się plan wydatków Gminy Kietrz, zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.
3) Zmienia się wysokość deficytu budżet na kwotę 6 960 677,15 zł, który sfinansowany będzie kredytami w kwocie 2 500 000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 460 677,15 zł.
4) Zmienia się wysokość przychodów Gminy Kietrz, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
5) Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVI/304/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2021, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 niniejszej uchwały.
6) Załącznik nr 8 do uchwały nr XXVI/304/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2021, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 niniejszej uchwały.
7) Załącznik nr 9 do uchwały nr XXVI/304/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2021, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Kietrz na 2021 rok wynosi:
1) Dochody: 54 383 882,39 zł.
2) Wydatki : 61 344 559,54 zł.
3) Przychody: 7 965 677,15 zł.
4) Rozchody: 1 005 000,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas


.

PDF   Uchwała Nr XXXI/360/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok.pdf

DOCXZałącznik nr 1 XXXI/360/2021.docx

DOCXZałącznik nr 2 XXXI/360/2021.docx

DOCXZałącznik nr 3 XXXI/360/2021.docx

DOCXZałącznik nr 4 XXXI/360/2021.docx

DOCXZałącznik nr 5 XXXI/360/2021.docx

DOCXZałącznik nr 6 XXXI/360/2021.docx