Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXI/359/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcie statutu samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 9 i 10 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art.2, art.9 ust.1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 194), a także art.10 i art. 11 ust.3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479), Rada Miejska w Kietrzu uchwala , co następuje:

Uchwała Nr XXXI/359/2021Rady Miejskiej w Kietrzu
z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcie statutu samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
§ 1. W Uchwale nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie przyjęcie statutu samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 Statutu Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu, stanowiący załącznik do Uchwały nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie przyjęcie statutu samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu, w ustępie 4 dodaje się po pkt 14:
,,15) kompleks boisk ze sztuczną nawierzchnią ORLIK w Kietrzu;


16) Kryta Pływalnia ,,Hydrosfera” w Kietrzu. ”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2021 roku.Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXXI/359/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcie statutu samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kiet.pdf