Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXI/357/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowe Obywatelstwo Miasta Kietrza" oraz wyróznienia „Zasłużony dla Gminy Kietrz"

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz.713 ze zm.) oraz § 5 ust. 5 i 6 Statutu Gminy Kietrz przyjetego Uchwałą Nr XXVI/222/2016 z dnia 29września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016 poz. 2130 z późn.zm.) Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin nadawania tytułu „Honorowe Obywatelstwo Miasta Kietrza" i wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Kietrz", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XVIII/110/2004 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20 maja 2004 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Kietrz".
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXXI/357/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowe Obywatelstwo Miasta Kietrza" oraz wyróznienia „Zasłużony dla Gminy Kietrz".pdf

DOCXZałącznik nr .1.1.1 XXXI/357/2021.docx

DOCXZałącznik nr .1.1.3 XXXI/357/2021.docx

DOCXZałącznik nr .2 XXXI/357/2021.docx

DOCXZałącznik nr XXXI/357/2021.docx

DOCXZałącznik nr 1.1.1.1.1.1.1.2 XXXI/357/2021.docx

DOCXZałącznik nr 1.1 XXXI/357/2021.docx

DOCXZałącznik nr 1.2 XXXI/357/2021.docx

DOCXZałącznik nr 1.3 XXXI/357/2021.docx

DOCXZałącznik nr 1.4 XXXI/357/2021.docx

DOCXZałącznik nr 1 XXXI/357/2021.docx