Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXI/352/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących gminny zasób nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a oraz art.40 ust.2 pkt 3, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2020r. poz.713 z późn.zm.), art.11 ust.2, art.28 i art.34 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz.U. z 2020r. poz.1990 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Miejska w Kietrzu uchwala co następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa zasady sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kietrz. 2. Wyraża się zgodę na zbywanie lokali mieszkalnych obejmujących zasób mieszkaniowy Gminy Kietrz, z uwzględnieniem warunków udzielania bonifikat określonych w odrębnej uchwale, za wyjątkiem lokali położonych w niżej wymienionych budynkach, oznaczonych adresowo:
1 ul.Krasińskiego 12,

2 ul. Długa 25,

3 ul. Niepodległości 5,

4 ul. B Prusa 21-23-25,

5 ul. B. Prusa 27,

6 ul. Żeromskiego 36,

7 Lubotyń 25.


3. Ilekroć u wchwale jest mowa o lokalu mieszkalnym, należy przez to rozumieć samodzielny lokal mieszkalny, o którym mowa w art.2 ust.2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U.2020, poz.1910 z późń.zm.), a także dom jednorodzinny, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny.

§ 2. 1. Do sprzedaży mogą być przeznaczone lokale mieszkalne w budynkach wielomieszkaniowych w przypadku łącznego spełnienia poniższych przesłanek: 1) budynki są położone na gruntach o uregulowanym stanie prawnym;
2) sporządzono inwentaryzację budynków;
3) budynki nie zostały przeznaczone do rozbiórki ze względu na stan techniczny.

§ 3. 1. Lokal mieszkalny może zostać sprzedany na rzecz najemcy w przypadku łącznego spełnienia poniższych przesłanek: 1) najemca złożył wniosek o nabycie lokalu;
2) umowę najmu zawarto na czas nieoznaczony, a najem nie został wypowiedziany;
3) najemca nie zalega na dzień złożenia wniosku z płatnościami czynszu oraz opłatami eksploatacyjnymi za lokal mieszkalny;
4) najemca posiada uregulowane stosunki majątkowe w zakresie praw do lokalu miedzy małżonkami lub byłymi małżonkami.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Kietrza do sprzedaży wolnych oraz wynajmowanych lokali mieszkalnych na rzecz ich nejemców wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu i budynku, związanych ze zbywanymi lokalami.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kietrz.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXXI/352/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących gminny zasób nieruchomości.pdf