Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 81.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 9 czerwca 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 81.A.2021

BURMISTRZA KIETRZA

z dnia 9 czerwca 2021 r.

 

w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu

przy ul. Okrzei 11/4 stanowiącego własność Gminy Kietrz, na rzecz najemcy

    Na podstawie: art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.713 z póź. zm.), art.25 ust 1,2 w związku z art. 23 pkt 7, art. 34 ust.1 pkt 3 ust.6b, art.37 ust.2 pkt 1 art.68 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.), art.3 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1910 z późn. zm.) oraz realizując uchwały: Nr VII/85/2019  Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe (ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr XVII/193/2020 z dnia 30 stycznia 2020r. oraz uchwałą nr XXVI/308/2020r. z dnia 29 grudnia 2020r.) i Nr XXIX/344/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 marca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych w Kietrzu przy ul. Okrzei 11 oraz ul. Matejki 6, stanowiących własność Gminy Kietrz.

zarządzam, co następuje:

§.1. 1. Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 50,10 m2, składający się z 1 pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju, znajdujący się na II kondygnacji (I piętrze) budynku mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul. Okrzei 11. Do lokalu przynależą dwa pomieszczenia o pow. 10,40 m2 i 10,60 m2, znajdujące się na III kondygnacji (poddaszu) oraz piwnica o pow. 6,40 m2. Z własnością lokalu związany będzie udział wynoszący 1340/10000 części, w częściach wspólnych budynku i innych urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali znajdujących się w budynku. Lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi zaznaczono na rzucie odpowiedniej kondygnacji budynku.

2. Przeznaczam do sprzedaży udział wynoszący 1340/100000 części we własności działki gruntu nr 1975/4 o pow.0,1025 ha, której częścią składową jest budynek mieszkalny, o którym mowa w ust.1.

3. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Głubczycach nr OP1G/00029127/2 na własność Gminy Kietrz w części dotyczącej niewyodrębnionych lokali.

4. Ustalam cenę lokalu na kwotę 58 400,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta zł 00/100) w tym cenę udziału we własności gruntu na cenę 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset zł 00/100).

 

§2. Udzielam 50% bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu  opisanego w §1. oraz udziału w nieruchomości wspólnej.

 

§3. Termin i sposób zapłaty ceny zostaną szczegółowo określone w protokole rokowań w sprawie ustalenia warunków notarialnej umowy sprzedaży.

 

§4. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, określony w załączniku do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.kietrz.pl oraz wywieszenie – na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miejskim w Kietrzu - na okres 21 dni, a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

 

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

Burmistrz

/-/mgr Dorota Przysiężna -Bator

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z póżn.zm.)

 

B u r m i s t r z  K i e t r z a

 

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została

przeznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość :

 

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Udział w wysokości 1340/10000 części w nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 1975/4 o powierzchni 0,1025 ha, oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, będącego częścią składową tej nieruchomości oznaczonej adresowo Okrzei 11/4, położonej w Kietrzu, zapisanej w księdze wieczystej nr OP1G/00029127/2 Sądu Rejonowego w Głubczycach na własność Gminy Kietrz.

2. Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 50,10 m2, usytuowany na II kondygnacji  (I piętrze) budynku przy ul. Okrzei 11, składający się z 1 pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju. Do lokalu przynależą dwa pomieszczenia o pow. 10,40 m2 i 10,60 m2, położone na III kondygnacji (poddaszu) oraz piwnica o pow.6,40 m2 oraz. Z własnością lokalu związany będzie udział w nieruchomości wspólnej, wynoszący 1340/10000 części;

3. Cena nieruchomości:

Składnik budowlany

53 900,00 zł.

              Składnik gruntowy

4 500,00 zł

4. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz, zatwierdzonym uchwałą  Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017r., tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu odpowiednio symbolem – 19MWU.

5. Wysokości stawek procentowych z tyt. użytkowania wieczystego: nie dotyczy

6. Terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy

7. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

8. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży:

Tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą udziału we własności działki gruntu    nr 1975/4;

9. Pierwszeństwo nabycia:

Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo o nabycie nieruchomości z mocy (art. 34 ust.1) upływa po 6 tygodniach od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.  

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24,

e-mail:

 

Niniejszy wykaz zamieszczono na okres 21 dni,  na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miasta w Kietrzu a także na stronach internetowych urzędu www.bip.kietrz.pl

w terminie  11.06.2021r   do    02.07.2021r.

Burmistrz

/-/mgr Dorota Przysiężna -Bator