Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ul. Matejki, stanowiącej własność Gminy Kietrz

Burmistrz Kietrza

ogłasza

pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

 położonej w Kietrzu przy ul. Matejki, stanowiącej własność Gminy Kietrz

lp.

Położenie nieruchomości:

 ulica,

księga wieczysta

Obręb, Karta mapy

Nr działki,

 

Pow. w

m2

Przeznaczenie nieruchomości w MPZP miasta Kietrz

Sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza netto

Wysokość wadium zł

Termin wpłaty

Termin przetargu

1

2

3

4

5

6

7

8

 

  1. 1

 

Kietrz

ulica Matejki
i Długa

k.m. 5

obręb Kietrz

KW Nr

OP1G/000

25779/9

 

 

1870/3

 

8294

 

Dla nieruchomości obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony Uchwałą nr XXXVII/330/2017 z dnia 22.06.2017 (Dz. Urzędowy Woj. Opolskiego poz. 1925 z 11 lipca 2017r.)

 Przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowo-usługowo wielorodzinna na rysunku planu oznaczona symbolem 7 MWU, przy czym każda funkcja może istnieć samodzielnie. Możliwość usług handlu o pow. do 2000 m2, niewielki fragment oznaczony w planie symbolem 32U- zabudowa usługowa. Strefa ochrony konserwatorskiej „A”.

Sposób zagospodarowania –

Ściśle wg ustaleń plan, w terminie do 4 lat

 od daty notarialnej umowy sprzedaży przy czym rozpoczęcie zabudowy nastąpi do 2 lat od tej daty, pod rygorem naliczania kar umownych.

 

670 000,-zł

(słownie: sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

………………

 

plus podatek VAT

wg obowiązującej

stawki w dniu

sprzedaży

 

 

 

67 000,-

 

do

3 sierpnia 2021 r.

 

9 sierpnia 2021 r.

godz. 11:00

 

1.  Przetarg odbędzie się 9 sierpnia 2021 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu, przy ul. 3-Maja 1, w Sali Konferencyjnej  nr 25, poziom III, (wejście od strony parkingu).

2. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości, na podstawia art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz.U. z 2020, poz.1990 z późn.zm./ upłynął z dn. 31.05.2021 r.   

3. Cena nieruchomości:

Cena wywoławcza określona w tabeli jest ceną netto. Do ceny sprzedaży nieruchomości netto, ustalonej w wyniku przetargu zostanie  doliczony podatek VAT wg. stawki 23%, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty ceny nieruchomości brutto, pomniejszonej o wpłacone wadium, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.

4. Wadium:

   4.1. Wadium w wysokości i terminie określonym w tabeli, należy wpłacić w pieniądzu w formie przelewu na konto Gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001  Bank Spółdzielczy Racibórz o/Kietrz, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy najpóźniej  do dnia 03.08 .2021 r..

   4.2. Dowód wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać kto lub na czyją rzecz wpłacił wadium i tym samym kto jest uprawniony do wzięcia udziału w przetargu  na zbycie określonej  działki.

   4.3. W przypadku chęci nabycia nieruchomości w udziałach, wpłata wadium musi być dokonana przez każdego z potencjalnych przyszłych nabywców, w wysokości proporcjonalnej do nabywanych udziałów.                   

  4.4. Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną nabywcami nieruchomości, wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu,  w formie wskazanej w zgłoszeniu udziału w przetargu.

5. Uczestnictwo w przetargu:

  5.1. Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także polskie  i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe, należycie reprezentowane jeżeli:

  • wpłacą wadium w wymaganej wysokości i terminie,
  • w dniu przetargu, przed  jego rozpoczęciem złożą podpisane własnoręcznym podpisem zgłoszenie do udziału w przetargu.  W  przypadku pełnomocnika, zgłoszenie podpisywane jest przez mocodawcę,
  • przedstawią ważny dokument tożsamości,
  • w razie konieczności, złożą odpowiednie pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające reprezentację,
  • zapoznają się z regulaminem przetargów, zatwierdzonym Zarządzeniem nr 28.A.2020  Burmistrza Kietrza  z dnia 26 lutego 2020 r./ze zmianami/

Regulamin przetargów oraz formularz zgłoszenia do udziału w przetargu dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego, bądź na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.bipkietrz.pl MENU PRZEDMIOTOWE ”Nieruchomości” w zakładce „Przetargi-Ogłoszenia”-załączniki

   5.2. Uczestnik przetargu może być reprezentowany przez pełnomocnika ,na podstawie pisemnego pełnomocnictwa przedstawionego w oryginale, zawierającego zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości, oraz na składanie wszelkich oświadczeń, jakie w trakcie przetargu okażą się konieczne.

Wzór pełnomocnictwa dostępny jest w siedzibie urzędu, bądź na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej www.bipkietrz.pl MENU PRZEDMIOTOWE ”Nieruchomości” w zakładce „Przetargi-Ogłoszenia”-załączniki.

   5.3. W przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku odrębnego, jest on zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie, że nabycia dokona z środków nieobjętych majątkiem wspólnym ,potwierdzone przez współmałżonka (przy panującym ustroju wspólności majątkowej), lub oryginał bądź uwierzytelnioną kopię umowy o wyłączeniu wspólności majątkowej (w przypadku rozdzielności majątkowej). W przypadku nabycia nieruchomości na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, należy przedstawić wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż sprzed trzech miesięcy)

   5.4. Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są do przedłożenia przynajmniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem notarialnej umowy sprzedaży, zezwolenia na nabycia nieruchomości przez cudzoziemca wydane przez odpowiedniego ministra.

6. Zagospodarowanie nieruchomości:

Ściśle według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrza, zatwierdzonego Uchwałą nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 r..

6.1. Celem sprzedaży działki objętej niniejszym zarządzeniem, jest realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej nieuciążliwej w tym handlowej o pow.  do 2000 m2 oraz użyteczności publicznej z zastrzeżeniem następujących obowiązków:

6.2.  Nabywca nieruchomości zobowiąże się do jej zabudowy w terminie do czterech lat, biegnących od daty podpisania notarialnej umowy sprzedaży, przy czym rozpoczęcie nastąpi w terminie do dwóch lat od tej daty. W przypadku wtórnego zbycia działki terminy te nie ulegają wydłużeniu.

6.3. Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie dostarczenie gminie uwierzytelnionej kopii zgłoszenia skierowanego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy.

6.4. W przypadku przeszkód w wypełnieniu warunków określonych w punkcie 6.2 powstałych z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez nabywcę w szczególności przeszkód spowodowanych siłą wyższą, wstrzymaniem robót przez jakikolwiek uprawniony organ lub inną instytucję, wyżej określone terminy uważa się za zachowane w przypadku ich przesunięcia o okres ich wystąpienia  a także ich następstw. Przesunięcie zobowiązań wynikających z punktu 6.2  następuje, na pisemny wniosek nabywcy, złożony najpóźniej po 30 dniach od wystąpienia przeszkód i skutkuje ustaleniem  dodatkowego terminu zabudowy.

6.5. Niedotrzymanie terminów zabudowy wskazanych w punkcie 6.2 skutkować będzie naliczeniem kar umownych wynoszących 10% ceny sprzedaży nieruchomości .

Obowiązek ponoszenia kar powstaje po upływie terminów wskazanych w umowie.

Kary będą płatne z góry za każdy rozpoczęty rok zwłoki, liczony od daty zawarcia umowy sprzedaży.

Za każdy następny rok zwłoki, kary umowne powiększone zostaną o kolejne 10% ceny sprzedaży.

Kary za nieterminowe rozpoczęcie i zakończenie budowy nie kumulują się.

6.6. W celu zabezpieczenia kar umownych, nabywca ustanowi na nabytej nieruchomości  na rzecz Gminy Kietrz hipotekę w wysokości 300 000,00 zł..

7. Dodatkowe informacje o przetargu.

7.1. Przetarg jest skuteczny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej; minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,

7.2. Koszty związane z nabyciem prawa własności oraz ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej, ponosi nabywca,

7.3. Termin i miejsce zawarcia umowy, określone zostaną po zamknięciu przetargu, w odrębnym zawiadomieniu,

7.4. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zrezygnuje z zawarcia umowy sprzedaży lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do jej podpisania w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi,

7.5. Burmistrz Kietrza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

7.6. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń przed siedzibą  Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.bip.kietrz.pl MENU PRZEDMIOTOWE ”Nieruchomości-Przetargi” i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kietrz.pl, a wyciąg z ogłoszenia w prasie internetowej o zasięgu ogólnopolskim- na portalu  monitor urzędowy.pl

             8. Informacje dotyczące sprzedawanej działki.

8.1. Nieruchomości gruntowa niezabudowana, położona w Kietrzu przy ul. Matejki w ścisłym centrum miasta (strefa ochrony konserwatorskiej „A”), przeznaczona w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniowo- usługową wielorodzinną lub zabudowę usługową nieuciążliwą, w tym handlową o pow.  do 2000 m2 oraz użyteczności publicznej.  W pasie drogowym ul. Matejki, Długiej i Traugutta znajdują się sieci: wodociągowa, gazowa, linia telekomunikacyjna, napowietrzna elektroenergetyczna i kablowa oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługowa i handlowa (targowisko miejskie). Wg. ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako (Bp) zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

Handel miejscowy w istotny sposób zasilany jest przez mieszkańców miejscowości ościennych i Czech.

8.2. Nabywcy nieruchomości zapewnią własnym kosztem i staraniem infrastrukturę niezbędną do realizacji budowy.

8.3. Działka opisana w pkt 8.1, wolna od wszelkich praw, roszczeń  na rzecz osób trzecich.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz.U.UE.L119 z 4.5.2016,str.1-88/ oraz w zakresie wynikającym  a ustawy z dnia 12 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2020r., poz.1990 z późn.zm/ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  /t.j.: Dz.U. z 2014 poz.1490 z późn.zm./

/-/ Burmistrz

mgr Dorota Przysiężna -Bator

DOCXI. PRZETARG dz. 1870-3 Kietrz Matejki Długa.docx
ODTMatejki 1870-3 zgłoszenie.odt
JPEGIMG_20210608_072652.jpeg
JPEGIMG_20210608_072445.jpeg
JPEGIMG_20210608_072220.jpeg
JPEGIMG_20210608_071955.jpeg
DOCREGULAMIN przetargów.doc
DOCPelnomocnictwo wzór.doc