Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 78.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 02 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr  78.A.2021

Burmistrza Kietrza

z dnia 02 czerwca 2021 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w II publicznym przetargu nieograniczonym lokalu mieszkalnego położonego w Kozłówkach 64A/1, stanowiącego własność Gminy Kietrz oraz ustalenie ceny wywoławczej do II przetargu.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z póź. zm.), art.13 ust.1, art.25 ust.1 i ust. 2, art.35 ust.1 i ust.2, art.37 ust.1 i art.67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.  z  2020 r., poz. 1990 z późn.zm.), oraz realizując uchwałę  nr XXII/270/2020 Rady Miejskiej  w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Kozłówkach 64A, stanowiącego własność Gminy Kietrz w części dotyczącej niewyodrębnionych lokali.

Burmistrz Kietrza zarządza:

§1. 1. Przeznaczam  do sprzedaży w drodze II publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego, prawo własności lokalu mieszkalnego  nr 1, składającego się z 2 pokoi, WC i korytarza, o powierzchni użytkowej 53,36 m2, przewidzianego do remontu, znajdującego się na I kondygnacji (parterze) budynku mieszkalnego, wolnostojącego, położonego w Kozłówkach 64A. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 7,40 m2. Z własnością lokalu związany będzie udział wynoszący 34/100 części, w częściach wspólnych budynku i innych urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali znajdujących się w budynku. Lokal wraz z pomieszczeniem przynależnym zaznaczono na rzucie odpowiedniej kondygnacji budynku.

2. Przeznaczam do sprzedaży udział wynoszący 34/100 części we własności działki gruntu nr 255/2 o pow.0,1162 ha.

3. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Głubczycach nr OP1G/00032281/3 na własność Gminy Kietrz w części dotyczącej niewyodrębnionych lokali.

4. Ustalam cenę wywoławczą do II publicznego przetargu nieruchomości opisanej § 1. ust.1, na kwotę 49 900,00 (słownie złotych: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset zł 00/100.) z czego 11,74% stanowi wartość ułamkowej części gruntu, związanej ze zbywanym lokalem.

5.  Ustalam wadium w wysokości 5 000,00 zł .

6.  Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny, o której mowa w § 1. ust. 4.

§ 2. Ogłoszenie o przetargu, zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Kietrzu oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu -MENU PRZEDMIOTOWE ”Nieruchomości-Przetargi” i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, a wyciąg z ogłoszenia w dziennikach internetowych o zasięgu  ogólnopolskim otoprzetargi.pl oraz www.przetargi-gctrader.pl.

§ 3. Przetarg przeprowadzi Komisja powołana zarządzeniem nr 28.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 lutego 2020 r. /ze zmianami/.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Marceli Głogiewicz