Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 69.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 27 maja 2021 roku

Zarządzenie Nr 69.A.2021

Burmistrza Kietrza

z dnia 27 maja 2021 roku

  

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z realizacji budżetu

Gminy Kietrz za 2020 rok

  

       Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305)

 

postanawiam:

 

 

§ 1. Przedstawić do publicznej wiadomości informację dotyczącą realizacji budżetu za rok 2020 obejmującą:

 

1)      dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Kietrz za rok 2020, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia;

2)      kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5  ust. 1 pkt 2 stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia;

3)      kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72  ust. 1 pkt 4, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia;

4)      kwotę dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia;

5)      wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia;

6)      wykaz osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty oraz którym udzielono pomocy publicznej stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 3. Ustala się 10-cio dniowy okres podawania informacji do publicznej wiadomości.

 

§ 4. Zarządzenie w chodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Burmistrz Kietrza

/-/ Dorota Przysiężna – Bator

 

PDFZarządzenie Nr 69.A.2021.pdf (761,37KB)