Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 71.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 28 maja 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 71.A.2021

BURMISTRZA KIETRZA

z dnia 28 maja 2021 r.

 

w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu

przy ul. Głubczyckiej 28/1, stanowiącego własność Gminy Kietrz, na rzecz najemcy

 

 Na podstawie: art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.713 z póź. zm.), art.25 ust 1,2 w związku z art. 23 pkt 7, art. 34 ust.1 pkt 3 ust.6b, art.37 ust.2 pkt 1 art.68 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.), art.3 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1910 z późn. zm.) oraz realizując uchwały: Nr VII/85/2019 (ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr XVII/193/2020 z dnia 30 stycznia 2020r. oraz uchwałą nr XXVI/308/2020r. z dnia 29 grudnia 2020r.)  Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe i Nr XXIX/341/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 marca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 28/5, stanowiący własność Gminy Kietrz.

zarządzam, co następuje:

  1. §. 1. Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 77,02 m2, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i 2 pomieszczeń pomocniczych, znajdujący się na I kondygnacji (parterze) budynku mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 28. Do lokalu przynależy piwnica o pow.14,33 m2 oraz pomieszczenie gospodarcze nr 1 o pow.15,52 m2, położone poza obrębem budynku. Z własnością lokalu związany będzie udział wynoszący 2252/10000 części, w częściach wspólnych budynku i innych urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali znajdujących się w budynku. Lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi zaznaczono na rzucie odpowiedniej kondygnacji budynku oraz na wyrysie z operatu ewidencyjnego.
  2. Przeznaczam do sprzedaży udział wynoszący 2252/100000 części we własności działki gruntu nr 1639 o pow.0,0760 ha, której częścią składową jest budynek mieszkalny, o którym mowa w ust.1.
  3. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Głubczycach  nr OP1G/00031964/8 na własność Gminy Kietrz w części dotyczącej niewyodrębnionych lokali.
  4. Ustalam cenę lokalu na kwotę 121 800,00 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy osiemset zł 00/100) w tym cenę udziału we własności gruntu na cenę 5 700,00 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset zł 00/100).

§2. Udzielam 80% bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu  opisanego w §1. oraz udziału w nieruchomości wspólnej.

§3. Termin i sposób zapłaty ceny zostaną szczegółowo określone w protokole rokowań w sprawie ustalenia warunków notarialnej umowy sprzedaży.

§4. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, określony w załączniku do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.kietrz.pl oraz wywieszenie – na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miejskim w Kietrzu - na okres 21 dni, a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Marceli Głogiewicz

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z póżn.zm.)

 

B u r m i s t r z  K i e t r z a

 

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została

przeznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość :

 

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Udział w wysokości 2252/10000 części w nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 1639 o powierzchni 0,0760 ha, oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, będącego częścią składową tej nieruchomości oznaczonej adresowo Głubczycka 28/1, położonej w Kietrzu, zapisanej w księdze wieczystej nr OP1G/00031964/8 Sądu Rejonowego w Głubczycach na własność Gminy Kietrz.

 

2. Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 77,02 m2, usytuowany na I kondygnacji (parterze) budynku przy ul. Głubczycka 28, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i 2 pomieszczeń pomocniczych. Do lokalu przynależy piwnica o pow.14,33 m2 oraz pomieszczenie gospodarcze nr 1 o pow. 15,52 m2, położone poza obrębem budynku. Z własnością lokalu związany będzie udział w nieruchomości wspólnej, wynoszący 2252/10000 części;

 

3. Cena nieruchomości:

Składnik budowlany

116 100,00 zł.

              Składnik gruntowy

5 700,00 zł

 

4. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017r., tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej o niskiej intensywności (ukształtowane), oznaczone na rysunku planu odpowiednio symbolem – 12MNUu.

5. Wysokości stawek procentowych z tyt. użytkowania wieczystego: nie dotyczy

6. Terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy

7. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

8. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży:

Tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą udziału we własności działki gruntu    nr 1639;

9. Pierwszeństwo nabycia:

Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo o nabycie nieruchomości z mocy (art. 34 ust.1) upływa po 6 tygodniach od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.  

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24,

e-mail:

 

Niniejszy wykaz zamieszczono na okres 21 dni,  na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miasta w Kietrzu a także na stronach internetowych urzędu www.bip.kietrz.pl

w terminie   01.06.2021r   do   22.06.2021r.

 

Z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Marceli Głogiewicz