Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego oznaczonej działką nr 2464, stanowiącej własność Gminy Kietrz wraz z udziałem w działce nr 2467

Kietrz dn. 24.05.2021 r.

 

Burmistrz Kietrza

ogłasza

pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

 położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego oznaczonej nr 2464, stanowiącej własność Gminy Kietrz wraz z udziałem w działce nr 2467

 

lp.

Położenie nieruchomości:

 ulica,

księga wieczysta

Obręb, Karta mapy

Nr działki,

 

Powierzchnia

m2

Przeznaczenie nieruchomości w MPZP miasta Kietrz

Sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza netto

Wysokość wadium zł

Termin wpłaty

Termin przetargu

1

2

3

4

5

6

7

8

 

  1. 1

 

Ul. Głowackiego

OP1G/00021162/3

0013 Kietrz,  k.m.14

 

2464

wraz z udziałem w działce nr

2467

 

627

Dla nieruchomości obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony Uchwałą nr XXXVII/330/2017 z dnia 22.06.2017 (Dz. Urzędowy Woj. Opolskiego poz. 1925 z 11 lipca 2017r.) Nieruchomość przeznaczona jest w ww. planie pod zabudowę mieszkaniowo-usługową o niskiej intensywności na rysunku planu oznaczona symbolem 53 MNUu, strefa ochrony konserwatorskiej „B” .

 

36 000,00

 

(w tym 17,50% stanowi cena udziału w działce  nr 2467 przeznaczonej do komunikacji)

 

3 600,-

do 30.06.2021 r.

 

5 lipca 2021 r.

godz. 13:00

 

  1. Przetarg odbędzie się 5 lipca 2021 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu, przy ul. 3-Maja 1, w Sali Konferencyjnej  nr 25, poziom III, (wejście od strony parkingu).
  2. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości, na podstawia art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz.U. z 2020, poz.1990 z późn.zm./upłynął z dn. 14.05.2021r 
  3. Cena nieruchomości:

 Cena wywoławcza określona w tabeli jest ceną netto. Do ceny sprzedaży nieruchomości netto, ustalonej w wyniku przetargu zostanie  doliczony podatek  VAT wg. stawki 23%, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

 Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty ceny nieruchomości brutto, pomniejszonej o wpłacone wadium, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna  być uznana na rachunku gminy przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.

4.Wadium:

4.1.Wadium w wysokości i terminie określonym w tabeli, należy wpłacić w pieniądzu w formie przelewu na konto Gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001  Bank Spółdzielczy Racibórz o/Kietrz, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy najpóźniej  do dnia, który wskazano w tabeli.

4.2.Dowód wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać kto lub na czyją rzecz wpłacił wadium i tym samym kto jest uprawniony do wzięcia udziału w przetargu  na zbycie określonej  działki.

4.3.W przypadku chęci nabycia nieruchomości w udziałach, wpłata wadium musi być dokonana przez każdego z potencjalnych przyszłych nabywców,  w wysokości proporcjonalnej do nabywanych udziałów.                   

4.4.Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną nabywcami nieruchomości, wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu, w formie wskazanej w zgłoszeniu udziału w przetargu.

5.Uczestnictwo w przetargu:

5.1.Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe, należycie reprezentowane jeżeli:

  • wpłacą wadium w wymaganej wysokości i terminie,
  • w dniu przetargu, przed  jego rozpoczęciem złożą podpisane własnoręcznym podpisem zgłoszenie do udziału w przetargu.              W  przypadku pełnomocnika, zgłoszenie podpisywane jest przez mocodawcę,
  • przedstawią ważny dokument tożsamości,
  • w razie konieczności, złożą odpowiednie pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające reprezentację,
  • zapoznają się z regulaminem przetargów, zatwierdzonym Zarządzeniem nr 28.A.2020  Burmistrza Kietrza  z dnia 26 lutego 2020 r./ze zmianami/

Regulamin przetargów oraz formularz zgłoszenia do udziału w przetargu dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego, bądź na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.bipkietrz.pl MENU PRZEDMIOTOWE ”Nieruchomości” w zakładce „Przetargi-Ogłoszenia”-załączniki

5.2.Uczestnik przetargu może być reprezentowany przez pełnomocnika ,na podstawie pisemnego pełnomocnictwa przedstawionego w oryginale, zawierającego zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości, oraz na składanie wszelkich oświadczeń, jakie w trakcie przetargu okażą się konieczne.

Wzór pełnomocnictwa dostępny jest w siedzibie urzędu, bądź na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej www.bipkietrz.pl MENU PRZEDMIOTOWE ”Nieruchomości” w zakładce „Przetargi-Ogłoszenia”-załączniki.

5.3.W przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku odrębnego, jest on zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie, że nabycia dokona z środków nieobjętych majątkiem wspólnym ,potwierdzone przez współmałżonka (przy panującym ustroju wspólności majątkowej), lub oryginał bądź uwierzytelnioną kopię umowy o wyłączeniu wspólności majątkowej (w przypadku rozdzielności majątkowej). W przypadku nabycia nieruchomości na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą ,należy przedstawić wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż sprzed trzech miesięcy)

5.4.Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są do przedłożenia przynajmniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem notarialnej umowy sprzedaży, zezwolenia na nabycia nieruchomości przez cudzoziemca wydane przez odpowiedniego ministra.

6.Zagospodarowanie nieruchomości:

Ściśle według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Kietrza.

7.Dodatkowe informacje o przetargu.

7.1.Przetarg jest skuteczny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej; minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,

7.2.Koszty związane z nabyciem prawa własności oraz ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej, ponosi nabywca,

7.3.Termin i miejsce zawarcia umowy, określone zostaną po zamknięciu przetargu, w odrębnym zawiadomieniu,

7.4.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zrezygnuje z zawarcia umowy sprzedaży lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do jej podpisania w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi,

7.5.Burmistrz Kietrza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

7.6. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń przed siedzibą  Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.bip.kietrz.pl MENU PRZEDMIOTOWE ”Nieruchomości-Przetargi” i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kietrz.pl, a wyciąg z ogłoszenia w dziennikach internetowych o zasięgu  ogólnopolskim otoprzetargi.pl oraz www.przetargi-gctrader.pl

             8. Informacje dotyczące sprzedawanej działki.

8.1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona ewidencyjnie działką nr 2464 k.m.14, obręb Kietrz o powierzchni 0.0627 ha, położona w Kietrzu przy ul. Głowackiego w otoczeniu terenów prywatnych zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i usługowej. Dostęp do drogi publicznej -ulicy Głowackiego, przewidziany jest za pośrednictwem drogi wewnętrznej, oznaczonej działką 2467 k.m.14 o pow. 0,0808ha. Dlatego też, działkę tę sprzedaje się w udziałach w wysokości 1/5 części tj. proporcjonalnych do liczby właścicieli działek przyległych. Współwłaściciele działki przewidzianej do komunikacji, zobowiązani będą do wykonania drogi własnym kosztem i staraniem. Działka budowlana ma regularny kształt zbliżony do prostokąta, położona jest w bliskim sąsiedztwie Samorządowego Żłobka, Publicznego Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Kietrzu. Działka porośnięta jest krzewami, niezagospodarowana oraz częściowo ogrodzona. W pasie drogowym -ulicy Głowackiego przebiegają sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Wg ewidencji gruntów i budynków działki sklasyfikowane są jako (Bp) zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

8.2.Nabywcy nieruchomości zapewnią własnym kosztem i staraniem infrastrukturę niezbędną do realizacji budowy.

8.3.Działka opisana w pkt 8.1, wolna od wszelkich praw, roszczeń  na rzecz osób trzecich, za wyjątkiem wspomnianej umowy.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz.U.UE.L119 z 4.5.2016,str.1-88/ oraz w zakresie wynikającym  a ustawy z dnia 12 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2020r., poz.1990 z późn.zm/ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  /t.j.: Dz.U. z 2014 poz.1490 z późn.zm./

DOCREGULAMIN przetargów.doc
DOCPelnomocnictwo wzór.doc
DOCXI. PRZETARG dz. 2464 Głowackiego.docx
PDFdziałka nr 2464.pdf
ODTGłowackiego_dz. 2464_Zgłoszenie do I przetargu publicznego.odt