Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 67.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 27 maja 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 67.A.2021

Burmistrza Kietrza

z dnia 27 maja 2021r.

 

 

w sprawie pierwszego, publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego, na sprzedaż niezabudowanej działki nr 53, położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

 

Na podstawie art.30 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) art.25 w związku z art.23  ust.1 pkt 7, art.35, art.37 ust 1 i art.67 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z  2020 r., poz.1990  z późn.zm.), oraz realizując uchwałę  nr XXX/348/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  w Ściborzycach Wielkich oznaczonej działką nr 53, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

  zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze pierwszego, publicznego  przetargu ustnego, nieograniczonego, prawo własności niezabudowanej działki gruntu, położonej w Ściborzycach Wielkich, ewidencyjnie oznaczonej nr 53 o powierzchni 0,0854 ha, zapisanej w księdze wieczystej OP1G/00021167/8 Sądu Rejonowego w Głubczycach, na własność Gminy Kietrz.

2.  Ustalam cenę wywoławczą działki opisanej § 1. ust.1, na kwotę 25 000,-, (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100).                         

3.  Ustalam wadium w wysokości 2 500,- zł

4. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny, o której mowa w § 1. ust. 2.

 

§ 2.1.   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, określony w załączniku do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.kietrz.pl oraz wywieszenie – na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kietrzu- na okres 21 dni, a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

2.   Ogłoszenie o przetargu, zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  w Kietrzu www.bip.kietrz.pl i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kietrz.pl. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu opublikowany zostanie w dziennikach internetowych o zasięgu  ogólnopolskim otoprzetargi.pl oraz www.przetargi-gctrader.pl.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

/-/mgr Dorota Przysiężna -Bator

 

 

 

Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 67.A.2021

                                                                                                     Burmistrza Kietrza z dnia 27.05.2021r.

 

                                                                                              WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu:

Na podstawie: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. Nr 2020 , poz.1990.z późn.zm.)

 

Burmistrz  KIETRZA

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została

przeznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości,

    powierzchnia nieruchomości : 

 Działka nr 53 k.m.1, obręb Ściborzyce Wielkie o powierzchni 0.0854 ha, położona w Ściborzycach Wielkich; zapisana w księdze wieczystej OP1G/00021167/8 Sądu  Rejonowego w Głubczycach na własność Gminy Kietrz.

 

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej oraz terenów użytkowanych rolniczo. Działka o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta ma dostęp do drogi publicznej – działki nr 48. Ukształtowanie terenu – płaskie, obecnie działka nie jest użytkowana. Na terenie działki znajduje się studnia i niewielka ilość gruzu. Na granicy północnej rośnie drzewo, południowa jej część porośnięta jest krzewami. Nieruchomość nie jest ogrodzona. Działka znajduje się w granicach stref technicznych linii elektroenergetycznych. Wg ewidencji gruntów i budynków nieruchomość stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp) o pow. 0.0854 ha.

   3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

     Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz, zatwierdzonym uchwałą Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 grudnia 2014 r., działka objęta niniejszym zarządzeniem przeznaczona jest pod funkcję rolniczą  (uprawy polowe, łąki i pastwiska, uprawy ogrodnicze) na rysunku planu oznaczonych symbolem R, oraz pod tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych ukształtowane, na rysunku planu oznaczonych symbolem RMu.

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 25 000,- zł, zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn.zm./

 

5. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży:

Sprzedaż w drodze publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego

 

6. Pierwszeństwo nabycia:

Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2), upływa z dniem  9.07.2021 r.

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24,                                                 

 

Niniejszy wykaz zamieszczono na tablicy ogłoszeń

w terminie od 27.05.2021 r.  do 17.06.2021r.