Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 68.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 27.05.2021 r.

ZARZĄDZENIE  Nr   68.A.2021

Burmistrza Kietrza

z dnia  27 maja 2021 r.

 

w sprawie pierwszego, publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu u zbiegu ul. Głowackiego i Szkolnej, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.), art.13 ust.1, art.25 ust.1 i 2, art.35 ust.1 i ust.2, art. 37 ust.1 i  art.67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t. j. Dz. U. z  2020 r., poz. 1990 z późn.zm.) oraz realizując uchwałę  nr XXX/349/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 14.04.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości położonej w Kietrzu u zbiegu ulic Głowackiego i Szkolnej, oznaczonej działką nr 2034/2 i 2459, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

 

zarządzam, co następuje:

§ 1.1.  Przeznaczam  do sprzedaży w drodze pierwszego, publicznego  przetargu ustnego, nieograniczonego, prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Kietrzu u zbiegu ulic Głowackiego i Szkolnej, składającej się z działki oznaczonej ewidencyjnie nr 2034/2  o powierzchni 0,0339 ha wraz z działką nr 2459 o powierzchni 0,0306 ha, łącznie 0,0645 ha, zapisanej w księdze wieczystej OP1G/00014610/7 Sądu Rejonowego   w Głubczycach, na własność Gminy Kietrz.

2.  Ustalam cenę wywoławczą netto działki opisanej § 1. ust.1, na kwotę 35 000,- (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy 00/100), która powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 685 z późn.zm.)

3.  Ustalam wadium w wysokości 3 500,-zł .

4.  Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny, o której mowa w § 1. ust. 2.

§ 2.  Celem sprzedaży działki objętej niniejszym zarządzeniem, jest jej zagospodarowanie  wynikające z zapisów miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrza.

 

§ 3.1.   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, określony w załączniku do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.kietrz.pl oraz wywieszenie – na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kietrzu- na okres 21 dni, a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

2.  Ogłoszenie o przetargu, zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.bip.kietrz.pl i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kietrz.pl  Wyciąg z ogłoszenia o przetargu, opublikowany zostanie w prasie lokalnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

 /-/ mgr Dorota Przysiężna - Bator

 

 

Załącznik do  ZARZĄDZENIA Nr   68.A.2021

                                                                                                 Burmistrza Kietrza z dnia 27.05.2021r.

 

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu:

Na podstawie: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. Nr 2020, poz. 1990 z późn.zm.)

 

Burmistrz  KIETRZA

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została

przeznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości,

    powierzchnia nieruchomości : 

Nieruchomość składająca się z działki nr 2034/2 k.m.14 o pow. 0,0339 ha oraz działki nr 2459 k.m.14 o pow. 0,0306 ha, łącznie 0,0645 ha położona w Kietrzu u zbiegu ul. Głowackiego i Szkolnej; wpisana na własność Gminy Kietrz w księdze wieczystej OP1G/00014610/7 Sądu Rejonowego w Głubczycach.

 

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa (składająca się z kompleksu dwóch działek) położona jest w otoczeniu terenów prywatnych zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i usługowej.

Ukształtowanie terenu płaskie o nieznacznych deniwelacjach, kształt zbliżony do prostokąta. Od strony zachodniej granicę stanowi ogrodzenie z siatki porośnięte żywopłotem, część środkowa terenu działki nr 2034/2 ogrodzona drewnianym płotem. Działki porośnięte są drzewami i krzewami. Ewentualna ich wycinka może nastąpić kosztem i staraniem nabywcy z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie  przyrody. Działki mają dostęp do uzbrojenia i drogi publicznej- ulicy Głowackiego i Szkolnej, Wg ewidencji gruntów i budynków działki sklasyfikowane są jako (Bp) zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

 

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017r., działki objęte niniejszym zarządzeniem położone są na terenach zabudowy mieszkaniowo – usługowej o niskiej intensywności (ukształtowane), na rysunku planu oznaczonych symbolem 54 MNUu, terenach dróg wewnętrznych na rysunku planu oznaczonych symbolem 9 KDW, strefa ochrony konserwatorskiej „B”.

 

4. Cena wywoławcza netto nieruchomości: 35 000,-  zł ,
    powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%.

 

5. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży:

Sprzedaż w drodze publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego

 

6. Pierwszeństwo nabycia:

Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2) lub odrębnych przepisów, upływa z dniem 9.07.2021r.

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24,  e-mail:

 

Niniejszy wykaz zamieszczono na tablicy ogłoszeń

przed Urzędem Miejskim w Kietrzu na okres 21 dni.