Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 66.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 27.05.2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr  66.A.2021

Burmistrza Kietrza

z dnia  27.05.2021 r.

 

w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie na rzecz samorządowej instytucji kultury- Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu nieruchomości stanowiące własność Gminy Kietrz

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z nie 8 marca 1990 o samorządzie gminnym, (tekst. jedn.: Dz.U. z 2020r., poz.713 z późn.zm.) art.35 ust.1, art.51 ust.2 i 4 w związku z art.56 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. z 2020r., poz.1990 z późn.zm.) oraz realizując uchwałę nr XXVIII/324/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 lutego 2021r. (ze zmianą z dnia 25 marca 2021r.) w sprawie wyposażenia  w nieruchomości samorządową instytucję kultury– Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu

 

zarządzam, co następuje

§1.1. Przeznaczam do oddania na rzecz Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony, nieruchomości Miejskiego Domu Kultury w Kietrzu położonych w Kietrzu przy ul. Wojska Polskiego nr 14, oznaczonych ewidencyjnie działkami:

 1. -nr 1903/1 k.m.5 zabudowana o pow. 0.1324 ha, obręb Kietrz,

           -nr 1862/1 k.m.5 - zabudowana o pow. 0.0420 ha, obręb Kietrz, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Głubczycach w OP1G/00021510/8 na własność Gminy Kietrz;

 1. -nr 1861 k.m.5 niezabudowana o pow. 0.0540 ha, obręb Kietrz, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Głubczycach w OP1G/00021162/3 na własność Gminy Kietrz;
 2. -nr 1903/3 k.m.5 zabudowana o pow. 0.0049 ha obręb Kietrz, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Głubczycach w OP1G/00037489/6 na własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kietrz do 5.12.2089r.,

2. Częścią składową nieruchomości opisanej w ust.1 pkt.1) i pkt.3) są:

 • budynek Miejskiego Domu Kultury w Kietrzu pochodzący z 1928r., murowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony z C.O. z sieci miejskiej,
 • budynek przyległy do Miejskiego Domu Kultury, murowany w którym znajduje się zaplecze sceny.

W obrębie nieruchomości znajduje się zdekapitalizowany budynek gospodarczy na gromadzenie odpadów stałych.

Powierzchnia użytkowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Kietrzu wynosi 1 707,94 m2  w tym pow. użytkowa budynku przyległego 38,25 m2.

Wartość rynkowa nieruchomości określona została na kwotę 1 297 600,00 zł.

3. Dla nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony Uchwałą nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22.06.2017r. (Dz. Urzędowy Woj. Opolskiego poz. 1925 z 11 lipca 2017r.). Nieruchomość przeznaczona jest w ww. planie pod zabudowę usługową, na rysunku planu oznaczona symbolem jako 17U, pod zabudowę mieszkaniowo -usługową, wielorodzinną na rysunku planu oznaczona symbolem jako 16 MWU oraz  jako strefa ochrony konserwatorskiej „B”.

4. Nieruchomości wolne są od praw i roszczeń osób trzecich.

5. Wykonywanie prawa użytkowania ogranicza się do pomieszczeń oznaczonych na szkicu inwentaryzacyjnym poszczególnych kondygnacji budynku, który stanowi załącznik nr 1a, 1b, 1c, do niniejszego zarządzenia.

 

§2.1. Przeznaczam do oddania na rzecz Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony, nieruchomość Wiejskiego Domu Kultury w Nowej Cerekwi położoną w Nowej Cerekwi, gm. Kietrz przy ul. Raciborskiej nr 54 oznaczoną ewidencyjnie działkami.

 1.  nr 634/2 k.m.5 o pow.  0.0600 ha, obręb Nowa Cerekwia,
 2.  nr 634/4 k.m.5 o pow.  0.0442 ha, obręb Nowa Cerekwia,

obie zapisane w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Głubczycach w OP1G/00021172/6 na własność Gminy Kietrz.

2. Częścią składową nieruchomości opisanej w ust.1 jest budynek Wiejskiego Domu Kultury w Nowej Cerekwi pochodzący z 1939r., murowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, ogrzewany piecem węglowym, o powierzchni użytkowej 519,17 m2.

Wartość rynkowa nieruchomości określona została na kwotę 812 700,00 zł.

3. Dla nieruchomości nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz uchwalony Uchwałą nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 grudnia 2014r. Działka nr 634/2 oznaczona symbolem STZ -granice terenów wyłączonych z zabudowy- tereny bilansowe złóż surowców mineralnych, Uu-tereny zabudowy usługowej ukształtowane, KDW -drogi wojewódzkie, natomiast działka nr 634/4 symbolem STZ -granice terenów wyłączonych z zabudowy- tereny bilansowe złóż surowców mineralnych, Uu -tereny zabudowy usługowej ukształtowane, RMu- tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach  rolnych  hodowlanych  i ogrodniczych.

4. Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń osób trzecich, za wyjątkiem umowy najmu pomieszczenia technicznego nr WGN.72243/52/2010 z dnia 28 lutego 2010r. zawartej na czas nieoznaczony z Telekomunikacją Polską S.A. w Katowicach, a od dnia 31.12.2013r. spółką ORANGE Polska S.A. w Warszawie oraz umowy użyczenia nr WGN.6850.20.2015.TB z dnia 10 grudnia 2015r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 28.01.2021r. zawartej na czas nieoznaczony z Samodzielnym Kołem Gospodyń Wiejskich w Nowej Cerekwi, w celu prowadzenia działalności na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspiera wszechstronny rozwój terenów wiejskich.

5. Wykonywanie prawa użytkowania ogranicza się do pomieszczeń oznaczonych na szkicu inwentaryzacyjnym poszczególnych kondygnacji budynku, który stanowi załącznik nr 2a, 2b, 2c, do niniejszego zarządzenia.

 

§3.1. Przeznaczam do oddania na rzecz „Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony, nieruchomość Wiejskiego Domu Kultury w Dzierżysławiu, położoną w Dzierżysławiu gm. Kietrz przy ul. Dożynkowej 2000 nr 2, oznaczoną ewidencyjnie działką nr 67/1 k.m.2 o pow. 0.2306 ha, obręb Dzierżysław, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Głubczycach w OP1G/00029143/0 na własność Gminy Kietrz.

 2. Częścią składową nieruchomości opisanej w ust.1 jest budynek Wiejskiego Domu Kultury   w Dzierżysławiu pochodzący z 1937r., murowany, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, ogrzewany piecem węglowym o powierzchni użytkowej 957,14 m2. W obrębie nieruchomości znajduje się wiata garażowa.

Wartość rynkowa nieruchomości określona została na kwotę 676 600,00 zł.

3. Dla nieruchomości nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz, uchwalone Uchwałą nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 grudnia 2014r.. Nieruchomość oznaczona symbolem USu -tereny sportu i rekreacji, KDP-drogi powiatowe, GUW –granice strefy ochrony ujęć wody.

4. Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń osób trzecich, za wyjątkiem umowy użyczenia z dnia 5 sierpnia 2019r., zawartej na czas nieoznaczony z LZS „Orzeł” Dzierżysław w celu upowszechniania i rozwijania kultury fizycznej i sportu.

5. Wykonywanie prawa użytkowania ogranicza się do pomieszczeń oznaczonych na szkicu  inwentaryzacyjnym poszczególnych kondygnacji budynku, który stanowi  załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§4.1.  Przeznaczam do oddania na rzecz „Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony, nieruchomość Wiejskiego Domu Kultury w Nasiedlu, położoną w Nasiedlu, gm. Kietrz, przy ul. Zamkowej nr 7a, oznaczoną ewidencyjnie działką nr 260 k.m.2 o pow. 0.1600 ha, obręb Nasiedle, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Głubczycach w OP1G/00021163/0 na własność Gminy Kietrz.

2. Częścią składową nieruchomości opisanej w ust.1 jest budynek Wiejskiego Domu Kultury w Nasiedlu pochodzący z 1937r., murowany, jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, ogrzewany piecem węglowym o powierzchni użytkowej 436,65 m2.  

Wartość rynkowa nieruchomości wynosi 489 100,00 zł.

Szkic inwentaryzacyjny budynku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Dla nieruchomości nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz, uchwalone Uchwałą nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 grudnia 2014r.. Nieruchomość oznaczona symbolem Uu- tereny zabudowy usługowej -ukształtowane, KDG -drogi gminne, MNUp -tereny zabudowy -usługowej o niskiej intensywności-projektowane, MNUu – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności-ukształtowane.

4. Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń osób trzecich.

 

§5.1. Przeznaczam do oddania na rzecz Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu w nieodpłatne użytkowanie, na czas nieoznaczony, nieruchomość Wiejskiego Domu Kultury w Pilszczu położoną w Pilszczu gm. Kietrz, przy ul. Pszennej nr 2, oznaczoną ewidencyjnie działką nr 258 k.m.5 o pow. 1.0000 ha, obręb Pilszcz, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Głubczycach w OP1G/00021168/5 na własność Gminy Kietrz.

2. Częścią składową nieruchomości opisanej w ust.1 jest budynek Wiejskiego Domu Kultury w Pilszczu pochodzący z 1939r., częściowo podpiwniczony, murowany, jednokondygnacyjny, ogrzewany piecem węglowym, o powierzchni użytkowej 524,66 m2. W obrębie nieruchomości znajduje się zdekapitalizowany budynek gospodarczy.

Wartości rynkowa nieruchomości wynosi  599 400,00 zł.

3. Dla nieruchomości nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz, uchwalone Uchwałą nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 grudnia 2014r.. Nieruchomość oznaczona symbolem -USp -tereny usług sportu rekreacji-projektowane, Uu- tereny zabudowy usługowej -ukształtowane, MNUu – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności-ukształtowane, R -tereny rolnicze (uprawy polowe, łąki i pastwiska, uprawy ogrodnicze, MNUp -tereny zabudowy -usługowej o niskiej intensywności-projektowane, KDW -drogi wojewódzkie.

4. Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń osób trzecich, za wyjątkiem umowy użyczenia      nr WGN.6850.2.2011.HP z dnia 1 kwietnia 2011r. zawartej na czas nieoznaczony z LZS „ FOTBALL  CLUB  PILSZCZ ” w Pilszczu,  w celu  upowszechniania i rozwijania kultury fizycznej i sportu.

5. Wykonywanie prawa użytkowania ogranicza się do pomieszczeń oznaczonych na szkicu inwentaryzacyjnym budynku, który stanowi załącznik nr 5a, 5b, do niniejszego zarządzenia.

 

§6.1. Przeznaczam do oddania na rzecz Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony, nieruchomość Świetlicy Wiejskiej w Chróścielowie, położoną w Chróścielowie nr 51, gm. Kietrz, oznaczoną ewidencyjnie działką nr 262/1 k.m.2 o pow. 0.0931 ha, obręb Chróścielów, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Głubczycach  w OP1G/00021164/7 na własność Gminy Kietrz.

2. Częścią składową nieruchomości opisanej w ust.1 jest budynek Świetlicy Wiejskiej w Chróścielowie pochodzący z 1937r., murowany, jednokondygnacyjny, podpiwniczony, ogrzewany piecem węglowym o powierzchni użytkowej 263,19 m2. W obrębie nieruchomości znajdują się dwa zdekapitalizowane budynki gospodarcze.

Wartość rynkowa nieruchomości wynosi 385 000,00 zł. Szkic inwentaryzacyjny budynku stanowi załącznik nr 6a, 6b, do niniejszego zarządzenia.

3. Dla nieruchomości nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz, uchwalone Uchwałą nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia  18 grudnia 2014r.. Nieruchomość oznaczona symbolem RMu tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych, KDG-drogi gminne, KDP-drogi powiatowe.

4. Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń osób trzecich.

 

§7.1.  Przeznaczam do oddania na rzecz Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony, nieruchomość Świetlicy Wiejskiej w Kozłówkach, położoną w Kozłówkach nr 1, gm. Kietrz, oznaczoną ewidencyjnie działką nr 324/1 k.m.2 o pow. 0.0900 ha, obręb Kozłówki, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego  w Głubczycach w OP1G/00021166/1 na własność Gminy Kietrz.

2.  Częścią składową nieruchomości opisanej w ust.1 jest budynek Świetlicy Wiejskiej w Kozłówkach, pochodzący z 2010r., murowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, ogrzewany elektrycznie o powierzchni użytkowej 284,60 m2. Wartość rynkowa nieruchomości wynosi  1 053 500,00 zł.  Szkic inwentaryzacyjny poszczególnych kondygnacji budynku stanowi załącznik nr 7a, 7b, 7c, do niniejszego zarządzenia.

3.  Dla nieruchomości nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz, uchwalone Uchwałą nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 grudnia 2014r.. Nieruchomość oznaczona symbolem - Up -tereny zabudowy usługowej, KDW -drogi wojewódzki.

4. Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń osób trzecich.

 

§8.1.  Przeznaczam do oddania na rzecz Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony, nieruchomość Świetlicy Wiejskiej w Lubotyniu, położoną w Lubotyniu nr 30, gm. Kietrz, oznaczoną ewidencyjnie działką nr 397 k.m.6 o pow. 0.0600 ha, obręb Lubotyń, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Głubczycach  w OP1G/00021171/9 na własność Gminy Kietrz.

2. Częścią składową nieruchomości opisanej w ust.1 jest budynek Świetlicy Wiejskiej w Lubotyniu z 1935r., murowany, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, ogrzewany elektrycznie, o powierzchni użytkowej 414,69 m2. Szkic inwentaryzacyjny poszczególnych kondygnacji budynku stanowi załącznik nr 8a, 8b, 8c, do niniejszego zarządzenia. Wartość rynkowa nieruchomości wynosi 756 600,00 zł.

3.  Dla nieruchomości nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz, uchwalone Uchwałą nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 grudnia 2014r.. Nieruchomość oznaczona symbolem RMu -tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, Uu-tereny zabudowy usługowej, MNUp- treny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności projektowane.

4. Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń osób trzecich, za wyjątkiem umowy użyczenia WGN.6850.11.2015.TB  z dnia 24 sierpnia 2015r.. zawartej na czas nieoznaczony z Samodzielnym Kołem Gospodyń Wiejskich w Lubotyniu, w celu prowadzenia działalności na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspiera wszechstronny rozwój terenów wiejskich.

 

§9.1. Przeznaczam do oddania na rzecz Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony, nieruchomość Świetlicy Wiejskiej w Ludmierzycach, położoną w Ludmierzycach nr 35, gm. Kietrz, oznaczoną ewidencyjnie działką nr 101/1 k.m.1 o pow. 0.2207 ha, obręb Ludmierzyce, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Głubczycach w OP1G/00014610/7 na własność Gminy Kietrz.

2. Częścią składową nieruchomości opisanej w ust.1 jest budynek Świetlicy Wiejskiej w Ludmierzycach pochodzący z 1937r., mieszkalno-użytkowy, murowany, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny. Pomieszczenia parteru ogrzewane elektrycznie, wykorzystywane na cele statutowe obejmują pow. użytkową 128,35 m2.  Pietro budynku o pow. użytkowej 114,16 m2 zajmowane jest przez komunalny lokal mieszkalny. Wartość rynkowa nieruchomości wynosi 375 500,00 zł.

3.  Dla nieruchomości nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz, uchwalone Uchwałą nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 grudnia 2014r.. Nieruchomość oznaczona symbolem MNUp- treny zabudowy mieszkaniowo -usługowej o niskiej intensywności projektowane, KDP- drogi powiatowe.

4.  Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń osób trzecich, za wyjątkiem lokalu mieszkalnego usytuowanego na piętrze budynku wraz ze strychem, objętego stosunkiem najmu  socjalnego z dnia 06.05.2016r. wraz z Aneksem nr 1/2019 z dnia 06.06.2019r.

5. Wykonanie prawa użytkowania ogranicza się do pomieszczeń położonych na pierwszej kondygnacji oznaczonych na szkicu inwentaryzacyjnym tej kondygnacji, który stanowi załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia.

 

§10.1. Przeznaczam do oddania na rzecz Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony, nieruchomość Świetlicy Wiejskiej w Rogożanach, położoną w Rogożanach nr 5, gm. Kietrz, oznaczoną ewidencyjnie działką nr 145 k.m.1 o pow. 0.0857 ha, obręb Rogożany, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Głubczycach w OP1G/00021169/2 na własność Gminy Kietrz.

2. Częścią składową nieruchomości opisanej w ust.1 jest budynek Świetlicy Wiejskiej w Rogożanach pochodzący z 1937r., murowany, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, ogrzewany – elektrycznie, o powierzchni użytkowej 223,43 m2 . W obrębie nieruchomości znajduje się zewnętrzna, murowana, zadaszona, zdekapitalizowana scena.

Wartości rynkowa nieruchomości wynosi  413 800,00 zł.  Szkic inwentaryzacyjny poszczególnych kondygnacji budynku stanowi załącznik nr 10a, 10b, do niniejszego zarządzenia.

3. Dla nieruchomości nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz, uchwalone Uchwałą nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 grudnia 2014r.. Nieruchomość oznaczona symbolem ZPu- tereny zieleni urządzonej–ukształtowane, KDG – drogi gminne, Uu – tereny zabudowy usługowej – ukształtowane.

4. Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń osób trzecich.

 

§11.1. Przeznaczam do oddania na rzecz Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony, nieruchomość Świetlicy Wiejskiej w Rozumicach, położoną w Rozumicach nr 11, gm. Kietrz, oznaczoną ewidencyjnie działką nr 306 k.m.3 o pow. 0.6300 ha, obręb Rozumice, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego  w Głubczycach w OP1G/00021170/2 na własność Gminy Kietrz.

2. Częścią składową nieruchomości opisanej w ust.1 jest budynek Świetlicy Wiejskiej pochodzący z 1935r., murowany, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ogrzewany elektrycznie o powierzchni użytkowej 202,25 m2. W obrębie nieruchomości znajdują się zdekapitalizowane budynki gospodarcze.

Wartości rynkowa nieruchomości wynosi  386 500,00 zł.

3. Dla nieruchomości nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz uchwalone, Uchwałą nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 grudnia 2014r.. Nieruchomość oznaczona symbolem R -tereny rolnicze (uprawy polowe, łąki  i pastwiska, uprawy ogrodnicze) Uu- tereny zabudowy usługowej -ukształtowane.

4. Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń osób trzecich, za wyjątkiem umowy użyczenia z dnia 19 czerwca 2001r. zawartej na czas nieoznaczony z OSP w Rozumicach, w celu garażowania wozu bojowego oraz realizacji zadań statutowych.

5. Wykonywanie prawa użytkowania ogranicza się do pomieszczeń oznaczonych na szkicu  inwentaryzacyjnym budynku, który stanowi załącznik nr 11  do niniejszego zarządzenia.

 

§12.1. Przeznaczam do oddania na rzecz Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony, nieruchomość Świetlicy Wiejskiej w Ściborzycach Wielkich, położoną w Ściborzycach Wielkich nr 31, gm. Kietrz, oznaczoną ewidencyjnie działką nr 565 k.m.3 o pow. 0.4100 ha, obręb Ściborzyce Wielkie, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Głubczycach w OP1G/00037978/1 na własność Gminy Kietrz. 

2. Częścią składową nieruchomości opisanej w ust.1 jest budynek Świetlicy Wiejskiej pochodzący z 1935r., murowany, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, ogrzewany piecem węglowym o powierzchni użytkowej 573,34 m2.                                                       

Wartość rynkowa nieruchomości wynosi  908 400,00 złSzkic inwentaryzacyjny poszczególnych kondygnacji budynku stanowi załącznik nr 12a, 12b, 12c, do niniejszego zarządzenia.

3. Dla nieruchomości nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz, uchwalone Uchwałą nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 grudnia 2014r.. Nieruchomość oznaczona symbolem R – tereny rolnicze (uprawy polowe, łąki i pastwiska, uprawy ogrodnicze), ZPu tereny zieleni urządzonej –ukształtowane, GZC –granice strefy sanitarnej cmentarzy, KDP – drogi powiatowe, KDG – drogi gminne, Uu – tereny zabudowy usługowej – ukształtowane.

4. Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń osób trzecich, za wyjątkiem umowy użyczenia WGN.6850.1.2018.HP z dnia 11 czerwca 2018 r. zawartej na czas nieoznaczony ze Stowarzyszeniem Kołem Gospodyń Wiejskich „Finezja” w Ściborzycach Wielkich, w celu prowadzenia działalności na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspierania wszechstronnego rozwój terenów wiejskich oraz umowy użyczenia WGN.6850.15.2018.HP z dnia 18 stycznia 2019 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 8 stycznia 2020 r., zawartej na czas nieoznaczony z osobami  fizycznymi  w celu prowadzenia niezarobkowej aktywizacji społeczności Ściborzyc Wielkich.

 

§13.1. Przeznaczam do oddania na rzecz Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony, nieruchomość Świetlicy Wiejskiej w Wojnowicach, położoną w Wojnowicach, gm. Kietrz, przy ul.  Okrężnej nr 27, oznaczoną ewidencyjnie działką nr 355/2 k.m.3 o pow. 0.0920 ha, obręb Wojnowice, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego  w Głubczycach w OP1G/00009166/1 na własność Gminy Kietrz.

2. Częścią składową nieruchomości opisanej w ust.1 jest budynek Świetlicy Wiejskiej w Wojnowicach pochodzący z 1939r., murowany, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny, ogrzewany elektryczne o powierzchni użytkowej 215,20 m2. W obrębie nieruchomości znajduje się zdekapitalizowany budynek gospodarczy.

Wartość rynkowa nieruchomości wynosi 368 900,00 zł.

Szkic inwentaryzacyjny poszczególnych kondygnacji budynku stanowi załącznik nr 13a,13b, do niniejszego zarządzenia.

3. Dla nieruchomości nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz, uchwalone Uchwałą nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 grudnia 2014r.. Nieruchomość oznaczona symbolem jako Uu -tereny zabudowy usługowej ukształtowane RMu - tereny zabudowy zagrodowej   w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych.

4.  Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń osób trzecich.

§14. Nieruchomości publiczne objęte niniejszym zarządzeniem jako wyposażenie powołanej instytucji kultury przekazywane są w nieodpłatne w użytkowanie na rzecz Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu, w celu realizacji zadań Centrum określonych statutem tj. zaspokajania potrzeb oświatowych, sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.

§15. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kietrz przeznaczonych do przekazania w nieodpłatne użytkowanie, stanowiących załączniki od nr 1 do nr 13 do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu na okres 21 dni, a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

§16.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

/-/ mgr Dorota Przysiężna- Bator

PDFZałącznik nr 1a,1b,1c - Kietrz.pdf
PDFZałącznik 2a,2b,2c - Nowa Cerekwia.pdf
PDFZałącznik nr 3 - Dzierżysław.pdf
PDFZałącznik nr 4 - Nasiedle.pdf
PDFZałącznik nr 5 - Pilszcz.pdf
PDFZałącznik nr 6a,6b- Chróścielów.pdf
PDFZałącznik nr 7a,7b,7c -Kozłówki.pdf
PDFZałącznik nr 8a,8b,8c- Lubotyń.pdf
PDFZałącznik nr 9 - Ludmierzyce.pdf
PDFZałącznik nr 10a, 10b -Rogożany.pdf
PDFZałącznik nr 11 - Rozumice.pdf
PDFZałącznik nr 12a,12b,12c - Ściborzyce Wielkie.pdf
PDFZałącznik nr 13a,13b - Wojnowice.pdf
 

 

Załącznik do  ZARZĄDZENIA Nr  66.A.2021

 Burmistrza Kietrza z dnia 27.05.2021r.

 

  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

z zasobu Gminy Kietrz przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użytkowanie na rzecz instytucji kultury- Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu:

Na podstawie: art. 35 ust. 1, art.51 ust. 2 i 4 w związku z art. 56 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

 o gospodarce nieruchomościami  (tekst. jedn.: Dz.U. Nr 2020, poz.1990 z późn.zm.)

 

Burmistrz   KIETRZA

podaje do publicznej wiadomości,

na okres 21 dni tj. od 27.05.2021 r. do 17.06.2021 r. wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Kietrz, przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użytkowanie na rzecz samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu

Lp.

Opis i położenie nieruchomości/

Obręb/k.m./Plan lub Studium

Pow.

działki

Numer działki,

Numer księgi wieczystej

Pow. użytkowa nieruchomości oraz

wartość rynkowa nieruchomości

1

2

3

4

5

6

 1.  

Miejski Dom Kultury w Kietrzu, obręb Kietrz

ul. Wojska Polskiego nr 14, obręb Kietrz, k.m.5

Częścią składową opisanej nieruchomości jest budynek Miejskiego Domu Kultury w Kietrzu pochodzący z 1928r., murowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony z C.O.                z sieci miejskiej oraz budynek przyległy do Miejskiego Domu Kultury, murowany w którym znajduje się zaplecze sceny W obrębie  nieruchomości znajduje się zdekapitalizowany budynek gospodarczy do gromadzenia odpadów stałych. Dla nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony Uchwałą nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22.06.2017 (Dz. Urzędowy Woj. Opolskiego poz. 1925 z 11 lipca 2017r.) Nieruchomość przeznaczona jest w ww. planie pod zabudowę usługową, na rysunku planu oznaczona symbolem jako 17U, pod zabudowę mieszkaniowo -usługową, wielorodzinną na rysunku planu oznaczona symbolem jako 16 MWU oraz jako strefa ochrony konserwatorskiej „B”.

 

  0.1324

  0.0420

0.0540

 

 

 

 

0,0049

 

1903/1,

1862,

1861,

 

 

 

 

1903/3

 

 

 

 

OP1G/00021510/8

OP1G/00021510/8

OP1G/00021162/3

stanowiących własność Gminy Kietrz

 

oraz

OP1G/00037489/5

w użytkowaniu wieczystym Gminy Kietrz do 5.12.2089 r

1707,94 m2

……………………..

1 297 600,00zł

 1.  

 Wiejski Dom Kultury w Nowej Cerekwi 

ul. Raciborska nr 54, obręb Nowa Cerekwia, k.m.5

Częścią składową nieruchomości opisanej jest budynek Wiejskiego Domu Kultury w Nowej Cerekwi pochodzący z 1939r., murowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, ogrzewany piecem węglowym. Dla nieruchomości nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz, uchwalone Uchwałą nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18.12.2014 r. Działka nr  634/2 oznaczona symbolem STZ -granice terenów wyłączonych z zabudowy- tereny bilansowe złóż surowców mineralnych, Uu-tereny zabudowy usługowej ukształtowane, KDW -drogi wojewódzkie, natomiast działka nr 634/4 symbolem STZ -granice terenów wyłączonych  z zabudowy- tereny bilansowe złóż surowców mineralnych, Uu-tereny zabudowy usługowej ukształtowane, RMu - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych  hodowlanych  i ogrodniczych.

0.1042

634/2,

634/4,

 

OP1G/00021172/6

stanowiących własność Gminy Kietrz

 

519,17 m2

……………………..

812 700,00 zł

 1.  

Wiejski Dom Kultury w Dzierżysławiu

ul. Dożynkowa 2000 nr 2, obręb Dzierżysław, k.m.2

 Częścią składową opisanej nieruchomości jest budynek Wiejskiego Domu Kultury w Dzierżysławiu pochodzący  z 1937r., murowany, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, ogrzewany piecem węglowym. W obrębie nieruchomości znajduje się wiata garażowa.     Dla nieruchomości nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla nieruchomości obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz, uchwalone Uchwałą nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 grudnia 2014 r.. Nieruchomość oznaczona symbolem USu -tereny sportu i rekreacji, KDP-drogi powiatowe, GUW –granice strefy ochrony ujęć wody.

0.2306

67/1

OP1G/00029143/0 stanowiącej własność Gminy Kietrz

 

957,14 m2

……………………

676 600,00 zł

 

 1.  

Wiejski Dom Kultury w Nasiedlu,

Nasiedle, ul. Zamkowa nr 7a, obręb Nasiedle, k.m.2

Częścią składową nieruchomości opisanej jest budynek Wiejskiego Domu Kultury w Nasiedlu pochodzący z 1937r., murowany, jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, ogrzewany piecem węglowym.

Dla nieruchomości nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla nieruchomości obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz, uchwalone Uchwałą nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18.12.2014 r.. Nieruchomość oznaczona symbolem Uu- tereny zabudowy usługowej -ukształtowane, KDG -drogi gminne, MNUp -tereny zabudowy -usługowej o niskiej intensywności-projektowane, MNUu – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności-ukształtowane.

0.1600

260

 

 

 

OP1G/00021163/0

stanowiącej własność Gminy Kietrz

 

 

436,65 m2

…………………..

489 100,00 zł

 

 1.  

Wiejski Dom Kultury w Pilszczu,

Pilszcz, ul. Pszenna nr 2, obręb Pilszcz, k.m.5

Częścią składową nieruchomości opisanej jest budynek Wiejskiego Domu Kultury w Pilszczu pochodzący z 1939r., częściowo podpiwniczony, murowany, jednokondygnacyjny, ogrzewany piecem węglowym. W obrębie nieruchomości znajduje się zdekapitalizowany budynek gospodarczy. Dla nieruchomości nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla nieruchomości obowiązuje Studium Uwarunkowań  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz, uchwalone Uchwałą nr III/6/2014 Rady Miejskiej  w Kietrzu z dnia 18.12.2014 r.. Nieruchomość oznaczona symbolem -USp -tereny usług sportu rekreacji-projektowane, Uu- tereny zabudowy usługowej-ukształtowane, MNUu – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności -ukształtowane, R -tereny rolnicze (uprawy polowe, łąki i pastwiska, uprawy ogrodnicze, MNUp -tereny zabudowy -usługowej o niskiej intensywności-projektowane, KDW -drogi wojewódzkie.

1.0000

258

 

 

 

OP1G/00021168/5 stanowiącej własność Gminy Kietrz

 

524,66 m2

……………………

599 400,00 zł

 1.  

Świetlica Wiejska w Chróścielowie, Chróścielów nr 51, obręb Chróścielów, k.m.2                                          

Częścią składową nieruchomości opisanej jest budynek Świetlicy Wiejskiej w Chróścielowie pochodzący z 1937r., murowany, jednokondygnacyjny, podpiwniczony, ogrzewany piecem węglowym. W obrębie nieruchomości znajdują się dwa zdekapitalizowane budynki gospodarcze.

Dla nieruchomości nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz, uchwalone Uchwałą nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18.12.2014 r.. Nieruchomość oznaczona symbolem RMu tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych, KDG-drogi gminne, KDP-drogi powiatowe.

0.0931

 

262/1

 

 

 

 

OP1G/00021164/7

stanowiącej własność Gminy Kietrz

 

 

263,19 m2

…………………….

385 000,00 zł

 

 1.  

Świetlica Wiejska w Kozłówkach, Kozłówki nr 1, obręb Kozłówki, k.m.2                            

Częścią składową nieruchomości opisanej jest budynek Świetlicy Wiejskiej w Kozłówkach pochodzący z 2010r., murowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, ogrzewany elektrycznie.

Dla nieruchomości nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla nieruchomości obowiązuje Studium Uwarunkowań  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz, uchwalone Uchwałą nr III/6/2014 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.. Nieruchomość oznaczona symbolem - Up -tereny zabudowy usługowej, KDW -drogi wojewódzki.

0.0900

 

324/1

 

 

 

 

OP1G/00021166/1

stanowiącej własność Gminy Kietrz

 

284,60 m2

………………

1 053 500,00 zł

 1.  

Świetlica Wiejska w Lubotyniu 30, obręb Lubotyń,k.m.6 Częścią składową nieruchomości opisanej jest budynek Świetlicy Wiejskiej w Lubotyniu z 1935r., murowany, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony ogrzewany elektrycznie.

Dla nieruchomości nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla nieruchomości obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz, uchwalone Uchwałą nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18.12.2014 r.. Nieruchomość oznaczona symbolem MNUp- treny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności projektowane, KDP-drogi powiatowe.

0.0600

397

 

 

 

OP1G/00021171/9

stanowiącej własność Gminy Kietrz

 

 

414,69 m2

…………………..

756 600,00 zł

 

 1.  

Świetlica Wiejska w Ludmierzycach nr 35,

obręb Ludmierzyce, k.m.1             

Częścią składową nieruchomości opisanej jest budynek Świetlicy Wiejskiej w Ludmierzycach pochodzący z 1937r., mieszkalno-użytkowy, murowany, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny, pomieszczenia parteru ogrzewane elektrycznie.

Dla nieruchomości nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla nieruchomości obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz, uchwalone Uchwałą nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18.12.2014 r.. Nieruchomość oznaczona symbolem ZPu- tereny zieleni urządzonej –ukształtowane, KDG – drogi gminne, Uu – tereny zabudowy usługowej – ukształtowane.

0.2207

 

101/1

 

 

 

 

 

OP1G/00014610/7

stanowiącej własność Gminy Kietrz

 

 

 

128,35 m2

…………………….

375 500,00 zł

 

 1.  

Świetlica Wiejska w Rogożanach,

Rogożany nr 5,

obręb Rogożany, k.m.1                               

Częścią składową nieruchomości opisanej jest budynek Świetlicy Wiejskiej w Rogożanach pochodzący z 1937r., murowany, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, ogrzewany – elektrycznie. W obrębie nieruchomości znajduje się zewnętrzna, murowana, zadaszona scena.

Dla nieruchomości nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla nieruchomości obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz, uchwalone Uchwałą nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18.12.2014 r.. Nieruchomość oznaczona symbolem ZPu- tereny zieleni urządzonej –ukształtowane, KDG – drogi gminne, Uu – tereny zabudowy usługowej – ukształtowane.

 

0.0857

 

145

 

 

 

OP1G/00021169/2

stanowiącej własność Gminy Kietrz

 

 

223,43 m2

…………………..

413 800,00 zł

 

 1.  

Świetlica Wiejska w Rozumicach,

Rozumice nr 11, obręb Rozumice, k.m.1                               

Częścią składową nieruchomości opisanej jest budynek Świetlicy Wiejskiej pochodzący z 1935r., murowany, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ogrzewany elektrycznie. W obrębie nieruchomości znajduje się zdekapitalizowany budynek gospodarczy.

Dla nieruchomości nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.   

Dla nieruchomości obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz, uchwalone Uchwałą nr III/6/2014 Rady Miejskiej                  w Kietrzu z dnia 18.12. 2014 r.. Nieruchomość oznaczona symbolem R -tereny rolnicze (uprawy polowe, łąki i pastwiska, uprawy ogrodnicze) Uu- tereny zabudowy usługowej -ukształtowane.

0.6300

306

 

 

 

OP1G/00021170/2

stanowiącej własność Gminy Kietrz

 

 

202,25 m2

…………………..

386 500,00 zł

 

 1.  

Świetlica Wiejska w Ściborzycach Wielkich,

Ściborzyce Wielkie 31, obręb Ściborzyce Wielkie, k.m.3

Częścią składową nieruchomości opisanej jest budynek Świetlicy Wiejskiej pochodzący z 1935 r., murowany, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, ogrzewany piecem węglowym

Dla nieruchomości nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla nieruchomości obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz, uchwalone Uchwałą nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18.12. 2014 r.. Nieruchomość oznaczona symbolem R – tereny rolnicze (uprawy polowe, łąki i pastwiska, uprawy ogrodnicze), ZPu tereny zieleni urządzonej –ukształtowane, GZC –granice strefy sanitarnej cmentarzy, KDP – drogi powiatowe, KDG – drogi gminne, Uu – tereny zabudowy usługowej – ukształtowane.

0.4100

   

   565 

 

 

 

 

OP1G/00037978/1

stanowiącej własność Gminy Kietrz

 

 

573,34 m2

…………………….

908 400,00 zł

 

 1.  

Świetlica Wiejska w Wojnowicach,

Wojnowice ul. Okrężna nr 27, obręb Wojnowice, k.m.3

Częścią składową nieruchomości opisanej jest budynek Świetlicy Wiejskiej w Wojnowicach pochodzący z 1939r., murowany, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny, ogrzewany elektryczne. W obrębie nieruchomości znajduje się zdekapitalizowany budynek gospodarczy.

Dla nieruchomości nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla nieruchomości obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz, uchwalone Uchwałą nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18.12.2014 r.. Nieruchomość oznaczona symbolem jako Uu -tereny zabudowy usługowej ukształtowane RMu - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych.

0.0920

355/2

 

 

 

OP1G/00009166/1

stanowiącej własność Gminy Kietrz

 

 

215,20 m2

……………………….

368 900,00 zł

 

 

Nieruchomości publiczne objęte niniejszym wykazem przekazywane są w nieodpłatne  użytkowanie na rzecz Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu jako wyposażenie powołanej instytucji kultury, w celu realizacji zadań określonych statutem tj. zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu,

 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24, e-mail: nieruchomosci@kietrz.pl

 

 

Kietrz, dnia 27.05.2021 r.