Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 65/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 17 maja 2021 roku

Zarządzenie nr 65/2021

Burmistrza Kietrza

z dnia 17 maja 2021 roku

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży,

w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXV/295/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

 

 

zarządzam:

 

§1

  1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci
    i młodzieży.
  2. Warunki konkursu, o którym mowa w ust. 1 określa ogłoszenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kietrz.

 

§3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu oraz na stronie internetowej www.bip.kietrz.pl i www.kietrz.pl.

 

 

Burmistrz Kietrza

/-/ Dorota Przysiężna-Bator

 

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 652021.pdf
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr 652021.pdf