Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXX/350/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 14-04-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok


Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Kietrzu, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVI/304/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na
2021 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) Zmienia się plan dochodów Gminy Kietrz, zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszej uchwały.
2) Zmienia się plan wydatków Gminy Kietrz, zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.
3) Zmienia się wysokość deficytu budżet na kwotę 3 756 020,22 zł, który sfinansowany będzie kredytami w
kwocie 2 500 000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach
publicznych w kwocie 1 256 020,22 zł.
4) Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/304/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2021, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszej
uchwały.
5) Załącznik nr 9 do uchwały nr XXVI/304/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2021, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 niniejszej
uchwały.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Kietrz na 2021 rok wynosi:
1) Dochody: 52 265 496,32 zł.
2) Wydatki : 56 020 516,54 zł.
3) Przychody: 4 761 020,22 zł.
4) Rozchody: 1 005 000,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz ogłoszeniu
w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas
.

 

PDFUchwała Nr XXX/350/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 14-04-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok.pdf