ˆ

Nieruchomości

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Ściborzycach Wielkich nr 38, stanowiącej własność Gminy Kietrz

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-08-17 15:49:12 Informacja ogłoszona dnia 2018-08-17 15:57:38 przez Paulina Szczygieł

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o przetargu
 
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 67 ust. 1, 2 pkt 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.: Dz. U. z 2014, poz. 1490), Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu Nr XLVI/424/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej działką nr 588/2 położonej w  Ściborzycach Wielkich nr 38 stanowiącej własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 38.A.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej działką nr 588/2 położonej w Ściborzycach Wielkich nr 38 stanowiącej własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 83.A.2018 z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej działką nr 588/2 położonej w Ściborzycach Wielkich nr 38 stanowiącej własność Gminy Kietrz, przeznaczonej do sprzedaży, Burmistrz Kietrza:
 
ogłasza  pierwszy  publiczny  przetarg  ustny  nieograniczony  
 
na sprzedaż nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kietrz
Oznaczenie nieruchomości
Pow.
w ha
Numer nieruchomości
Opis nieruchomości
Przeznaczenie w Studium Uwarunkowań i Kierunków  Zagospodarowania Przestrz. Gminy Kietrz
Cena wywoławcza nieruchomości
 
dz. nr  588/2
 
k.m. 3
 
KW Nr
OP1G/000
21167/8
 
0,0833
 
Ściborzyce Wielkie
nr 38
 
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (wolnostojącym, parterowym z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczony, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i wiatrołapu) o pow. użytkowej 73,00 m2 oraz budynkiem gospodarczym i garażem o łącznej pow. 39,00 m2. Zabudowania pochodzą z lat 30 XX wieku i obecnie wymagają przeprowadzenia remontu kapitalnego. Pozostała część działki użytkowana jest rolniczo (ogród). Nieruchomość zlokalizowana jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz gruntów użytkowanych rolniczo. Działka jest ogrodzona, ma regularny kształt, zbliżony do prostokąta i jest uzbrojona
w instalację elektryczną i wodną z sieci wiejskiej. Posiada centralne ogrzewanie zasilane piecem węglowym (do remontu). Wg ewidencji gruntów działka stanowi tereny mieszkaniowe (B).
 
MNUu - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności ukształtowane.
R – tereny rolnicze (uprawy polowe, łąki
i pastwiska, uprawy ogrodnicze).
SLWN – granice stref technicznych linii elektroenergetycznych.
 
 
50 000,00 zł
 
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy  złotych 00/100)
 
 
 
 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich.
 
 
Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2018 r. o godz. 12:00
w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Kietrzu ul. 3 Maja 1.
 
 
 1. Wysokość, forma, termin wniesienia wadium:
 1. Uczestnik przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), w ten sposób, żeby najpóźniej w dniu 21 września 2018 r. znajdowało się na koncie Gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001 Bank Spółdzielczy Racibórz O/Kietrz. Dowód wniesienia wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym jest uprawniony do uczestnictwa w przetargu oraz wskazywać w tytule nieruchomość, której wpłata dotyczy.
 2. Wpłacone wadium:
 1. zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
 2. zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,
 3. ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
 
 1.  Uczestnictwo w przetargu:
 1. Uczestnikami przetargu mogą być osoby wskazane w I. pkt.1 ogłoszenia, które:
 1. wpłacą wadium w ustalonej wysokości i w wyznaczonym terminie,
 2. przedłożą Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium,
 3. legitymują się ważnym dokumentem tożsamości.
 1. Uczestnik przetargu może być reprezentowany przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy lub notarialnego pełnomocnictwo.
 2. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich,
  ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu i dokonywanie wszelkich czynności przetargowych oraz zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
 3. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku odrębnego, jest on zobowiązany złożyć przed rozpoczęciem przetargu, pisemne oświadczenie stwierdzające, iż nabycia nieruchomości dokona ze środków nieobjętych majątkiem wspólnym, potwierdzone podpisem drugiego (przy panującym ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej) lub oryginał lub uwierzytelniona kopia umowy o wyłączeniu wspólności majątkowej małżeńskiej (w przypadku rozdzielności majątkowej).
 
 1. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:
 1. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej ceny nieruchomości, do której zaliczone zostanie wadium, w ten sposób żeby najpóźniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem umowy notarialnej, znajdowała się na Gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001 Bank Spółdzielczy Racibórz O/Kietrz.
 2. Termin i miejsce zawarcia umowy, określone zostaną przez sprzedawcę po zamknięciu przetargu, w odrębnym zawiadomieniu.
 3. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zrezygnuje z zawarcia umowy lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do jej podpisania w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Kietrz.
 
 1. Dodatkowe informacje:
 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 2. Koszty związane z nabyciem prawa do nieruchomości oraz ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości.
 3. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
 4. Burmistrz Kietrza z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg.
 5. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Kietrzu (pokój nr 8-9), w dniach pracy Urzędu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Szczygieł Data wytworzenia informacji: 2018-08-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Szczygieł Data wprowadzenia do BIP 2018-08-17 15:49:12
Wprowadził informację do BIP: Paulina Szczygieł Data udostępnienia informacji: 2018-08-17 15:57:38
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Szczygieł Data ostatniej zmiany: 2018-08-17 15:57:38
Artykuł był wyświetlony: 66 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu