ˆ

Nieruchomości

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Czwarty publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Nowej nr 16/5, stanowiącego własność Gminy Kietrz

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-05-29 15:19:42 Informacja ogłoszona dnia 2018-05-29 15:24:47 przez Paulina Szczygieł

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o przetargu
 
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39, art. 67 ust. 1, 1a i 2 pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.: Dz. U. z 2014, poz. 1490), Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu Nr XXXV/325/2017 z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Nowej nr 16/5 stanowiącego własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 148.A.2017 z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Nowej nr 16/5 stanowiącego własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 206.A.2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie wykazania do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Nowej nr 16/5 stanowiącego własność Gminy Kietrz, przeznaczonego do sprzedaży, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 82.A.2018 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej i ogłoszenia IV przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Nowej nr 16/5 stanowiącego własność Gminy Kietrz, Burmistrz Kietrza:
 
ogłasza  czwarty  publiczny  przetarg  ustny  ograniczony
 
na sprzedaż nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kietrz
Oznaczenie nieruchomości
Pow.
 
Numer nieruchomości
Opis nieruchomości
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego m. Kietrz
Cena wywoławcza nieruchomości 
 
Nr KW
OP1G/000 28832/0
 
działki nr:
1998/1 i 1999/2
 
 
0,1357 ha
 
udział
0,0287
części
 
Kietrz,
ulica Nowa
nr 16/5
 
Lokal mieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 14,90 m2, usytuowany na poddaszu budynku (klatki schodowej nr 16), składający się z jednego pokoju.
 
44 MNUu – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności (ukształtowane).
SOKB – strefa ochrony  konserwatorskiej „B”.
 
4 400,00 zł netto
 
(słownie: cztery tysiące czterysta  złotych 00/100)
 
w tym:
- 3 555,64 zł lokal;
- 844,36 zł udział w działce.
 
 
 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich.
 
I przetarg zorganizowany 30 stycznia 2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników.
II przetarg zorganizowany 9 marca 2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników.
III przetarg zorganizowany 17 kwietnia 2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników
 
Przetarg odbędzie się w dniu 5 lipca 2018 r. o godz. 10:00
w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Kietrzu ul. 3 Maja 1.
 
 1. Ograniczenie przetargu i termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu:
 1. Przetarg jest ograniczony dla właścicieli lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku mieszkalnym położonym w Kietrzu przy ul. Nowej nr 16  ze względu na usytuowanie i wielkość lokalu.
 2. Właściciele wskazani w pkt. 1 w terminie do dnia 28 czerwca 2018 r. składają w formie pisemnej chęć uczestnictwa w przetargu oraz zobowiązane są do złożenia w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu przy ulicy 3 Maja 1 ( pok. nr 9) oświadczenia, że zapoznały się z regulaminem i warunkami przetargu oraz aktualnym stanem nieruchomości lokalowej oraz wyrażają zgodę na nabycie w takim stanie w jakim znajduje się w dniu składania oświadczenia.
 3. Komisja przetargowa w terminie do 4 lipca 2018 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu wywiesi listę osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu.
 
 1. Wysokość, forma, termin wniesienia wadium:
 1. Uczestnik przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 440,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści złotych 00/100), w ten sposób, żeby najpóźniej w dniu 28 czerwca 2018 r. znajdowało się na koncie Gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001 Bank Spółdzielczy Racibórz O/Kietrz. Dowód wniesienia wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym jest uprawniony do uczestnictwa w przetargu oraz wskazywać w tytule nieruchomość, której wpłata dotyczy.
 2. Wpłacone wadium:
 1. zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
 2. zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,
 3. ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
 
 1.  Uczestnictwo w przetargu:
 1. Uczestnikami przetargu mogą być osoby wskazane w I. pkt.1 ogłoszenia, które:
 1. wpłacą wadium w ustalonej wysokości i w wyznaczonym terminie,
 2. przedłożą Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium,
 3. spełnią wymogi określone  w I.pkt.2 ogłoszenia,
 4. legitymują się ważnym dokumentem tożsamości.
 1. Uczestnik przetargu może być reprezentowany przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy lub notarialnego pełnomocnictwo.
 2. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu i dokonywanie wszelkich czynności przetargowych oraz zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
 3. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku odrębnego, jest on zobowiązany złożyć przed rozpoczęciem przetargu, pisemnego oświadczenia, stwierdzającego, iż nabycia nieruchomości dokona ze środków nieobjętych majątkiem wspólnym, potwierdzone podpisem drugiego (przy panującym ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej) lub oryginał lub uwierzytelniona kopia umowy o wyłączeniu wspólności majątkowej małżeńskiej (w przypadku rozdzielności majątkowej).
 
 1. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:
 1. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej ceny nieruchomości, do której zaliczone zostanie wadium, w ten sposób żeby najpóźniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem umowy notarialnej, znajdowała się na Gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001 Bank Spółdzielczy Racibórz O/Kietrz.
 2. Termin i miejsce zawarcia umowy, określone zostaną przez sprzedawcę po zamknięciu przetargu, w odrębnym zawiadomieniu.
 3. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zrezygnuje z zawarcia umowy lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do jej podpisania w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Kietrz.
 
 1. Dodatkowe informacje:
 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 2. Koszty związane z nabyciem prawa do nieruchomości oraz ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości.
 3. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.
 4. Burmistrz Kietrza z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg.
 5. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Kietrzu (pokój nr 8-9), w dniach pracy Urzędu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Szczygieł Data wytworzenia informacji: 2018-05-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Szczygieł Data wprowadzenia do BIP 2018-05-29 15:19:42
Wprowadził informację do BIP: Paulina Szczygieł Data udostępnienia informacji: 2018-05-29 15:24:47
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Szczygieł Data ostatniej zmiany: 2018-05-29 15:30:25
Artykuł był wyświetlony: 36 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu