Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej oznaczonej działką nr 410/1, położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

Burmistrz Kietrza

ogłasza

 

pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości rolnej oznaczonej działką nr 410/1, położonej

w  Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

 

 

 

lp.

Oznaczenie nieruchomości

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w SU i KZP  miejscowości Ściborzyce Wlk.

Sposób zagospodarowania

---------------------------------------

 Cel dzierżawy

Okres dzierżawy

Wartość wywoławcza czynszu rocznego

brutto

 

Wysokość wadium

---------------------

Termin wpłaty

1

2

3

4

5

6

7

8

 

  1. 1

 

Działka nr  410/1

o pow. 0,2800 ha    k.m. 3

KW nr OP1G/

00021167/8 

 

 

 

Ściborzyce Wielkie

Przedmiotem przetargu będzie nieruchomość rolna o pow. 0,2800 ha wg. ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jako grunty orne :   

- R II o pow. 0,2100 ha,  

- R IIIa o pow. 0,0700 ha, położona w Ściborzycach Wielkich w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

 

 

Nieruchomość położona jest na terenach składów, magazynów i usług (ukształtowane i projektowane), w części teren budowy farm fotowoltaicznych oraz tereny rolnicze.

 

 

Czas

nieoznaczony

 

 

    152,00  zł.

 

 

 

150,00 - zł.

 

 

do 4 czerwca 2021 r  musi znajdować się na koncie gminy.   

 

  1. Przetarg odbędzie się w dniu  7 czerwca 2021 r. o godz. 11. 00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu, przy ul. 3-Maja 1, w Sali  Konferencyjnej nr 25, poziom III,

2. Przetarg dotyczyć będzie nieruchomości rolnej oznaczonej działką nr 410/1 o pow. 0,2800 ha, położonej w Ściborzycach Wielkich,

3. Wysokość rocznej stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego :

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawy określona w tabeli jest kwotą brutto. Dzierżawca korzysta ze zwolnienia z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Czynsz w wylicytowanej wysokości płatny będzie z góry do 31 marca każdego roku, po zawarciu stosownej umowy.

4.  Wadium:

4.1.Wadium w wysokości  150,00,- zł. w terminie określonym w tabeli, należy wpłacić w pieniądzu w formie przelewu na konto Gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001  Bank Spółdzielczy Racibórz o/Kietrz, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy najpóźniej do dnia, który wskazano w tabeli.

4.2.Dowód wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać kto lub na czyją rzecz wpłacił wadium i tym samym kto jest uprawniony do wzięcia udziału    w przetargu na dzierżawę tej nieruchomości.

4.3.Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną wyłonieni jako dzierżawcy nieruchomości, wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu, w formie wskazanej w zgłoszeniu udziału w przetargu.

             5. Uczestnictwo w przetargu:

5.1.Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe, należycie reprezentowane jeżeli:

  • wpłacą wadium w wymaganej wysokości i terminie,
  • przedstawią ważny dokument tożsamości,
  • w razie konieczności, złożą odpowiednie pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające reprezentację,
  • zapoznają się szczegółowo z ogłoszeniem o  przetargu.

5.2.Uczestnik przetargu może być reprezentowany przez pełnomocnika, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa przedstawionego w oryginale, zawierającego zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego dzierżawienia nieruchomości, oraz na składania wszelkich oświadczeń, jakie w trakcie przetargu okażą się konieczne.

5.3.W przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga. W przypadku najmu nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku odrębnego, jest on zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie, że czynsz najmu opłacany będzie z środków nieobjętych majątkiem wspólnym, potwierdzone przez współmałżonka (przy panującym ustroju wspólności majątkowej), lub oryginał bądź uwierzytelnioną kopię umowy o wyłączeniu wspólności majątkowej (w przypadku rozdzielności majątkowej). W przypadku dzierżawy nieruchomości na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, należy przedstawić wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż sprzed trzech miesięcy)

6. Zagospodarowanie nieruchomości: 

Według ustaleń w studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ściborzyce Wielkie, nieruchomość położona jest na terenach składów, magazynów i usług (ukształtowane i projektowane), w części teren budowy farm fotowoltaicznych oraz tereny rolnicze.

             7. Dodatkowe informacje o przetargu.

7.1.Przetarg jest skuteczny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej czynszu   wywoławczego. Minimalne postąpienie wynosi 20,- zł.

7.2. Przetarg odbędzie się w formie ustnej licytacji polegającej na tym, że uczestnicy przetargu ustnie zgłaszają kolejne postąpienia stawki czynszu, dopóki mimo trzykrotnego wywołania najwyższej wysokości czynszu nie ma dalszych postąpień. Wówczas przetarg zostaje zamknięty i ogłoszony zostaje jego wynik.

7.3.Umowy dzierżawy zawarta zostanie w terminie do 14 dni od daty zamknięcia przetargu. Podstawą zawarcia umów dzierżawy, będzie podpisany protokół z przetargu.

7.4.Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości zrezygnuje z zawarcia umowy lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do jej podpisania, pomimo pisemnego powiadomienia, wynajmujący odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi,

7.5.Burmistrz Kietrza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

7.6.Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń przed siedzibą  Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.bip.kietrz.pl w zakładce „Nieruchomości - Przetargi” i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kietrz.pl

             8.  Informacje dotyczące dzierżawionej nieruchomości:

8.1. Działka nr 410/1 położona jest w południowo-zachodniej części miejscowości.

             8.2. Nieruchomość opisana w pkt 8.1, wolna od wszelkich praw, roszczeń i obciążeń.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz.U.UE.L119 4.5.2016,str.1-88/ oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 12 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn.zm./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / t.j. : Dz.U. z 2014 poz. 1490/.