Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji - Urząd Miejski w Kietrzu
ˆ

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-05-09 10:54:17

Nazwa usługi: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości

 
Urząd Miejski                       KARTA   USŁUG   OR/11
w Kietrzu   
KARTA   USŁUG   
Nazwa usługi:  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości
 Podstawa prawna:
·      Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399, 1593 z poźn. zm.) Dz. U. z 2015r. poz. 87, 122, 1045, 1269
·      Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r. poz. 613, 699, 978, 1197)
·      Uchwała Rady Miejskiej w Kietrzu Nr XXX/244/2013 z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
·       Uchwała Rady Miejskiej w Kietrzu Nr XXXV/275/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/244/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
 Wymagane dokumenty:
a)    Dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
·      Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
    □ pobierz
b)   Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
·      Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z  nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
    □ pobierz
c)    Dla nieruchomości w części, na której zamieszkują mieszkańcy oraz w części, na której nie zamieszkują mieszkańcy
·      Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości w części, na której zamieszkują mieszkańcy oraz w części, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
    □ pobierz
 Dodatkowe załączniki:
 a)    Oświadczenie
    □ pobierz
b)   Oświadczenie dotyczące nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
    □ pobierz
c)    Dodatkowa informacja
    □ pobierz
 Miejsce i sposób załatwienia sprawy:
Miejsce złożenia wniosku : w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Kietrzu lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3-go Maja 1, 48-130 Kietrz,
Miejsce, w którym faktycznie wykonywana jest usługa: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji pok. Nr. 38, nr tel. (77) 4854356 w. 22
w godz. pracy urzędu: poniedziałek: 7.30 – 17.00, wtorek- czwartek 7.30- 15.30 , piątek 7.30-14.00
 Opłaty:
·      Brak opłat
 Inne informacje istotne dla interesantów:
 a)    Deklarację właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć do Burmistrza Kietrza  w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
b)   W przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji, stanowiących podstawę określenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Burmistrza Kietrza  nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
c)    W sprawach wątpliwych dotyczących sposobu wypełnienia deklaracji można kontaktować się telefonicznie (77) 4854356 w. 22 lub w. 34, bądź osobiście w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji pok. Nr. 38
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Broniewicz Data wytworzenia informacji: 2014-05-09 10:54:17
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Broniewicz Data wprowadzenia do BIP 2014-05-09 10:54:17
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Dereń Data udostępnienia informacji: 2014-05-09 10:58:36
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dereń Data ostatniej zmiany: 2015-12-30 14:30:32
Artykuł był wyświetlony: 2376 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-03-26 13:58:43

ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Urząd Miejski                       KARTA   USŁUG   Nr OR/10
w Kietrzu          
 
 
Nazwa usługi:  ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI   PRZYDOMOWEJ  
                          OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW    
 
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2010 r., Nr 130, poz. 880)
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) 
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 783, 1358).
 Wymagane dokumenty:
Wniosek posiadacza nieruchomości  wg załączonego wzoru ( druk dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu, zakładka Referaty - Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji; oraz w Urzędzie Miejskim
w Kietrzu - Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji p. nr 38) skierowany do Burmistrza Kietrza zawierający taki elementy jak imię, nazwisko, adres i nr działki na terenie której prowadzona jest eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków, przepustowość, rodzaj i ilość wprowadzanych ścieków, czas funkcjonowania oczyszczalni, opis stosowanych metod ograniczenia emisji zanieczyszczeń, podpis wnioskodawcy, tytuł prawny władania nieruchomością,  
 
Miejsce i sposób załatwienia sprawy:
Miejsce złożenia zgłoszenia : Punkt Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Kietrzu lub za pośrednictwem  poczty na  adres: Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz                                     
Miejsce,   w którym   faktycznie wykonywana jest usługa: Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa  i Melioracji  pok. nr 38, nr tel. (77) 4854356 w. 22; godz. pracy: poniedziałek: 7.30 – 17.00, wtorek-czwartek: 7.30- 15.30 i piątek 7.30 – 14.00
Rodzaj rozstrzygnięcia : Przyjęcie zgłoszenia lub sprzeciw w formie decyzji..
 
Tryb odwoławczy:
W przypadku decyzji o sprzeciwie, przysługuje od niej odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Kietrza - w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
                                      
Inne informacje:
Dotyczy instalacji oczyszczalni o przepustowości do 5 m3 na dobę wykorzystywanej na potrzeby gospodarstwa domowego lub rolnego, w ramach zwykłego korzystania z wód.
Do rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków można przystąpić, jeżeli właściwy organ w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu
w drodze decyzji.
Opłaty:
Opłata skarbowa;
- za zgłoszenie - 120,00 zł
- za pełnomocnictwo - 17,00 zł
 Załączniki
- zgłoszenie  – druk do pobrania
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Ireneusz Kaczmar Data wytworzenia informacji: 2014-03-26 13:58:43
Osoba, która odpowiada za treść: Ireneusz Kaczmar Data wprowadzenia do BIP 2014-03-26 13:58:43
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Dereń Data udostępnienia informacji: 2014-03-26 14:01:17
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dereń Data ostatniej zmiany: 2015-12-30 14:28:03
Artykuł był wyświetlony: 2448 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-10-12 14:41:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Miejski                      KARTA   USŁUG   OR/09
w Kietrzu  
         
                        Nazwa usługi: Wydanie decyzji o środowiskowych 
                                                uwarunkowaniach na realizację
                                                przedsięwzięcia

    

Podstawa prawna:

Art.71 ust. 2 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199. poz. 1227 z 2008r.z późn. zm.)
Wymagane dokumenty:
 
1.        wniosek ( wzór- załącznik nr 1)
2.        załączniki do wniosku :
 -  poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
-  raport o oddziaływaniu na środowisko 1)  lub informacja o przedsięwzięciu 2)  zgodna z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199. poz. 1227 z 2008r.z późn. zm.) zawierające w szczególności dane o :
1)       rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
2)       powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystania i pokryciu szatą roślinną,
3)       rodzaju technologii,
4)       ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,
5)       przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii,
6)       rozwiązaniach chroniących środowisko,
7)       rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
8)       możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
9)       obszarach podlegających ochronie ( na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody), znajdujących się w zasięgu znaczącego           oddziaływania na środowisko.
-          w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora – oryginał pełnomocnictwa z art. 33 K. P. A.
1)  dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko,
2)  dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko może być wymagany lub przedsięwzięcia, które może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.
 
 
 
Miejsce i sposób załatwienia sprawy:
 
·  Miejsce złożenia wniosku:
sekretariat Urzędu Miejskiego w Kietrzu lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz  ·  Miejsce,   w którym   faktycznie wykonywana jest usługa: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa  i Melioracji  pok. nr 7, nr tel. (77) 4854356 w. 22; godz. pracy: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek- piątek 7.30- 15.30  
 ·  Rodzaj rozstrzygnięcia:   decyzja Burmistrza
                                              
Termin załatwienia sprawy:
Do dwóch miesięcy- w przypadku, gdy w ramach postępowania wymagane są zewnętrzne opinie uzgodnienia, termin ten może ulegać wydłużeniu.
 
Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie decyzji - opłacana w chwili składania wniosku - 205,00 zł
 
Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Kietrza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 

Załączniki

  • Wniosek (DOC, 27 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-22 12:14:00 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-22 12:14:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Wójtowicz Data wytworzenia informacji: 2005-10-12 14:41:24
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Wójtowicz Data wprowadzenia do BIP 2005-10-12 14:41:24
Wprowadził informację do BIP: Olga Gadżała Data udostępnienia informacji: 2005-10-12 14:41:24
Osoba, która zmieniła informację: Jacek Karpina Data ostatniej zmiany: 2005-10-12 16:41:24
Artykuł był wyświetlony: 5272 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Poświadczenie o posiadaniu praktycznych kwalifikacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-06-08 13:53:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Miejski                      KARTA   USŁUG   OR/06
w Kietrzu
 
           
Nazwa usługi: POŚWIADCZENIE O POSIADANIU
                       PRAKTYCZNYCH KWALIFIKACJI

    

Podstawa prawna:

Art. 7 ust. 2 pkt2 w związku z art. 6 ust.3 pkt2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz. U. Nr 64, poz.592 /
Wymagane dokumenty:
Dokumenty potwierdzające posiadanie gospodarstwa rolnego, dokumenty potwierdzające pracę w gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 5-ciu lat, stosowne świadectwa lub dyplomy.
Miejsce i sposób załatwienia sprawy:
Miejsce złożenia wniosku: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji Urzędu Miejskiego w Kietrzu / pok. nr 7/, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz. 
Miejsce,   w którym   faktycznie wykonywana jest usługa: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji  pok. nr 7, nr tel. (77) 4854356 w. 22;
godz. pracy: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek- piątek 7.30- 15.30
Rodzaj rozstrzygnięcia:    Wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że oświadczenie o posiadaniu praktycznych kwalifikacji rolniczych jest zgodne ze stanem     faktycznym.
Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie w terminie 7 dni.
 
Opłaty:
Opłata skarbowa - 9,00 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Olga Gadżała Data wytworzenia informacji: 2005-06-08 13:53:05
Osoba, która odpowiada za treść: Olga Gadżała Data wprowadzenia do BIP 2005-06-08 13:53:05
Wprowadził informację do BIP: Olga Gadżała Data udostępnienia informacji: 2005-06-08 13:53:05
Osoba, która zmieniła informację: Zuzanna Świerc Data ostatniej zmiany: 2005-06-08 15:53:05
Artykuł był wyświetlony: 5315 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-05-12 09:44:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Miejski                     

w Kietrzu   

KARTA USŁUG  OR/04

         

Nazwa usługi: WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O PRACY W  GOSPODARSTWIE  ROLNYM

Podstawa prawna: Ustawa o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy z dnia 20 lipca 1990 r. (Dz. U. z 1990 r. Nr 54, poz. 310)

Wymagane dokumenty:

-       zaświadczenie o zameldowaniu z Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego.

-       zeznania dwóch świadków, zamieszkałych w miejscowości położenia gospodarstwa

-       oświadczenie wnioskodawcy (na drukach dostępnych w pok. nr 38 i 39)

-       dokument stwierdzający istnienie gospodarstwa rolnego

-       dokument stwierdzający przejęcie gospodarstwa rolnego.   

Miejsce i sposób załatwienia sprawy:

Miejsce złożenia wniosku: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji Urzędu Miejskiego w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz.

Miejsce, w którym   faktycznie wykonywana jest usługa: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji  pok. nr 39, nr tel. (77) 485-43-56 wew. 34;

godz. pracy: poniedziałek od 730 do 1700, wtorek- czwartek od 730 do 1530, piątek od 730 do 1400.

Rodzaj rozstrzygnięcia:   Potwierdzenie własnoręczności podpisów wnioskodawcy i świadków (podpisy składane w obecności potwierdzającego)  lub wydanie  zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym.

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni.

 

Opłaty:

Opłata skarbowa za poświadczenie własnoręczności podpisu – 9,00 zł od każdego podpisu, 

od wydania zaświadczenia - 17,00 zł

 

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Kietrza w terminie 14 dni od dnia wydania zaświadczenia stronie.

Uwagi:

Brak

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Młynarska Data wytworzenia informacji: 2014-05-12 09:44:54
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Młynarska Data wprowadzenia do BIP 2014-05-12 09:44:54
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Dereń Data udostępnienia informacji: 2014-05-12 09:45:12
Osoba, która zmieniła informację: Beata Młynarska Data ostatniej zmiany: 2014-05-12 12:01:47
Artykuł był wyświetlony: 2353 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Poświadczenie prowadzenia gospodarstwa rolnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-05-12 10:38:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Miejski                  

w Kietrzu   

 

KARTA   USŁUG   OR/05

 

        

Nazwa usługi:   POŚWIADCZENIE PROWADZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO

 

Podstawa prawna: Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z 11 kwietnia 2003 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 803)

Wymagane dokumenty:

Dokumenty potwierdzające posiadanie gospodarstwa rolnego.

 

Miejsce i sposób załatwienia sprawy:

Miejsce złożenia wniosku : Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji Urzędu Miejskiego w Kietrzu  pok. nr 38, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz. 

Miejsce,   w którym   faktycznie wykonywana jest usługa: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji  pok. nr 38, nr tel. (77) 485-43-56 wew. 22;

godz. pracy: poniedziałek od 730 do 1700, wtorek- czwartek od 730 do 1530, piątek od 730 do 1400.

Rodzaj rozstrzygnięcia: Poświadczenie zgodności danych zawartych w Oświadczeniu o prowadzeniu gospodarstwa rolnego (druk dostępny w pok. nr 38).

 

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni.

 

Opłaty:

Opłata skarbowa 17,00 zł.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Młynarska Data wytworzenia informacji: 2014-05-12 10:38:54
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Młynarska Data wprowadzenia do BIP 2014-05-12 10:38:54
Wprowadził informację do BIP: Beata Młynarska Data udostępnienia informacji: 2014-05-12 10:42:37
Osoba, która zmieniła informację: Beata Młynarska Data ostatniej zmiany: 2014-05-12 12:47:02
Artykuł był wyświetlony: 2364 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-06-21 13:54:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Miejski                       KARTA   USŁUG   Nr OR/03
w Kietrzu          
 
 
 
 
 
Nazwa usługi: WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB  KRZEWÓW
    
 
Podstawa prawna:
Art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody ( tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm. );art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960- Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) 
Wymagane dokumenty:
Wniosek posiadacza nieruchomości ( druk dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu, zakładka Referaty - Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji; oraz w Urzędzie Miejskim w Kietrzu -  Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji  p. nr 38 ) skierowany do Burmistrza Kietrza. Wniosek powinien  zawierać takie  elementy jak: imię, nazwisko, adres, podpis wnioskodawcy, tytuł prawny władania nieruchomością, nazwę gatunku drzew lub krzewów, ilość wnioskowanych drzew, obwód pnia drzewa mierzonego na wys. 130 cm, przeznaczeniu terenu na którym rośnie drzewo lub krzew, przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewów, wielkość powierzchni z której zostaną usunięte krzewy, rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzew w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych.
 
Miejsce i sposób załatwienia sprawy:
Miejsce złożenia wniosku : Punkt Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Kietrzu lub za pośrednictwem  poczty na  adres: Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz                                     
Miejsce,   w którym   faktycznie wykonywana jest usługa: Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa  i Melioracji  pok. nr 38, nr tel. (77) 4854356 w. 22; godz. pracy: poniedziałek: 7.30 – 17.00, wtorek-czwartek: 7.30- 15.30 i piątek 7.30 – 14.00
Rodzaj rozstrzygnięcia : decyzja administracyjna zezwalająca lub odmawiająca  na usunięcie drzew lub krzewów wydana przez Burmistrza Kietrza.
                                         
Termin załatwienia sprawy:
Ustawa przewiduje do jednego miesiąca, a w przypadkach skomplikowanych do dwóch miesięcy. W przypadku niezałatwienia sprawy ustawowym terminie Wnioskodawca zostanie powiadomiony.
Opłaty:
Opłatę za usunięcia drzewa ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia mierzonego na wys. 130 cm oraz rodzaju i gatunku drzewa. Opłatę za usunięcie krzewów ustala się na podstawie usunięcia jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami. Wysokość stawek jest określana przez ministra właściwego do spraw środowiska w terminie do dnia 31 października każdego roku w drodze obwieszczenia w dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski’
 
 
Opłata skarbowa:
za złożenie wniosku - brak opłaty
za wydanie decyzji - brak opłaty
 
 
Tryb odwoławczy;
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Kietrza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 
Uwagi;
Wydanie zezwolenia każdorazowo poprzedzone jest lustracją w terenie przez merytorycznego pracownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji.  Nie pobiera się opłaty za usunięcie drzew lub krzewów w przypadkach określonych w art. 86 ust 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody. Drzewa i krzewy wycięte bez zezwolenia podlegają administracyjnej karze pieniężnej wymierzanej przez Burmistrza. Karze podlega również zniszczenie terenów zieleni.
 
Załączniki
- wniosek o wycinkę drzew – do pobrania
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Olga Gadżała Data wytworzenia informacji: 2005-06-21 13:54:04
Osoba, która odpowiada za treść: Olga Gadżała Data wprowadzenia do BIP 2005-06-21 13:54:04
Wprowadził informację do BIP: Olga Gadżała Data udostępnienia informacji: 2005-06-21 13:54:04
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dereń Data ostatniej zmiany: 2015-12-30 14:26:06
Artykuł był wyświetlony: 5272 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ugoda w sprawie ustalania zmian stanu wody na gruntach i ich zatwierdzanie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-06-11 11:59:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Miejski                       KARTA   USŁUG   OR/02
w Kietrzu     
 
 
      
Nazwa usługi: UGODA W SPRAWIE USTALANIA ZMIAN
                         STANU WODY NA  GRUNTACH I ICH   ZATWIERDZANIE .
    
Podstawa prawna:
Art. 30  ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo Wodne /tekst jedn..: Dz. U. z 2015 r.  poz. 469, 1590, 1642      z późn. zm./ ;art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) z późn. zm.
 
Wymagane dokumenty:
Wniosek o zatwierdzenie ugody w sprawie ustalania zmian wody na gruntach umawiających się właścicieli gruntów – sporządzony samodzielnie skierowany do Burmistrza Kietrza zawierający takie elementy jak: imiona, nazwiska, adresy, podpisy Wnioskodawców opisanie warunków ugody  i dokładne uzasadnienie.
Miejsce i sposób załatwienia sprawy:
Miejsce złożenia wniosku : Punkt Obsługi Klienta w  Urzędzie Miejskim w Kietrzu lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz 
Miejsce,   w którym   faktycznie wykonywana jest usługa: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji  pok. nr 38, nr tel. (77) 4854356 w. 22;
godz. pracy: poniedziałek: 7.30 – 17.00, wtorek-czwartek: 7.30- 15.30 i piątek 7.30 – 14.00
Rodzaj rozstrzygnięcia :   decyzja Burmistrza zatwierdzająca ugodę umawiających się właścicieli  gruntów
Termin załatwienia sprawy:
Ustawa przewiduje do jednego miesiąca, a w przypadkach skomplikowanych do dwóch miesięcy.
W przypadku niezałatwienia sprawy w ustawowym terminie Wnioskodawca zostanie powiadomiony.
Opłaty:
Brak
Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Kietrza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Opłata skarbowa:
Brak
Uwagi:
Właściciele gruntów ustalają w formie pisemnej warunki ugody – po ich spełnieniu podpisują ugodę, która w formie decyzji jest zatwierdzona przez Burmistrza Kietrza. Zmiany będące przedmiotem ugody nie mogą wpływać szkodliwie na inne nieruchomości lub gospodarkę wodną; ugoda nie może dotyczyć wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Olga Gadżała Data wytworzenia informacji: 2005-06-11 11:59:38
Osoba, która odpowiada za treść: Olga Gadżała Data wprowadzenia do BIP 2005-06-11 11:59:38
Wprowadził informację do BIP: Olga Gadżała Data udostępnienia informacji: 2005-06-11 11:59:38
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dereń Data ostatniej zmiany: 2015-12-30 14:25:27
Artykuł był wyświetlony: 5475 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-06-11 12:56:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Miejski                       KARTA   USŁUG   OR/01
w Kietrzu     
 
      
Nazwa usługi:    PRZYWRÓCENIE STANU POPRZEDNIEGO
                                 LUB WYKONANIE URZĄDZEŃ     
                                 ZAPOBIEGAJĄCYCH SZKODOM
 
Podstawa prawna:    
Art. 29  ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo Wodne /tekst jedn..: Dz. U. z 2015 r.  poz. 469, 1590, 1642      z późn. zm./ ;art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) z późn. zm.
Wymagane dokumenty:
Wniosek o przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzenia zapobiegającego szkodzie – sporządzony samodzielnie skierowany do Burmistrza Kietrza zawierający takie elementy jak: imię, nazwisko, adres, podpis Wnioskodawcy opisanie prośby i dokładne uzasadnienie.
Miejsce i sposób załatwienia sprawy:
Miejsce złożenia wniosku : Punkt Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Kietrzu lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz 
Miejsce,   w którym   faktycznie wykonywana jest usługa: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji  pok. nr 38,  nr tel. (77) 4854356 w. 22;
godz. Pracy: poniedziałek: 7.30 – 17.00, wtorek-czwartek: 7.30- 15.30 i piątek 7.30 – 14.00
Rodzaj rozstrzygnięcia :   decyzja Burmistrza nakazująca właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom
Termin załatwienia sprawy:
Ustawa przewiduje do jednego miesiąca, a w przypadkach skomplikowanych do dwóch miesięcy.
W przypadku niezałatwienia sprawy w ustawowym terminie Wnioskodawca zostanie powiadomiony.
Opłaty:
Brak
Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Kietrza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Opłata skarbowa:
Brak
Uwagi:
Brak
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Olga Gadżała Data wytworzenia informacji: 2005-06-11 12:56:35
Osoba, która odpowiada za treść: Olga Gadżała Data wprowadzenia do BIP 2005-06-11 12:56:35
Wprowadził informację do BIP: Olga Gadżała Data udostępnienia informacji: 2005-06-11 12:56:35
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dereń Data ostatniej zmiany: 2015-12-30 14:24:11
Artykuł był wyświetlony: 5702 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2003-07-10 11:28:12

Akapit nr 2 - brak tytułu

Referatem kieruje kierownik – P. Ireneusz Kaczmar, nr wewn. 34
 
Do zadań referatu ochrony środowiska, rolnictwa i melioracji należy:
 
 
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu