Referat Spraw Obywatelskich / Urząd Stanu Cywilnego - Urząd Miejski w Kietrzu
ˆ

Referat Spraw Obywatelskich / Urząd Stanu Cywilnego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZGŁOSZENIE ZGONU

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2010-04-29 13:29:04

Akapit nr 1 - brak tytułu


Zgłoszenie zgonu


Podstawa prawna:
art. 64- 68 ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r., nr 161, poz. 1688)
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r.
w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. nr 136, poz. 884)

Wymagane dokumenty:
karta zgonu wystawiona przez lekarza lub zakład służby zdrowia
dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku cudzoziemca)
książeczka wojskowa w przypadku mężczyzn poniżej 50 roku życia
w przypadku zgonu osoby o nieustalonej tożsamości (np. Protokół) organu prowadzącego postępowanie wyjaśniające okoliczności zgonu
dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon

Opłaty
sporządzenie aktu zgonu wolne jest od opłaty skarbowej
trzy egzemplarze skróconego odpisu aktu zgonu wydane bezpośrednio po sporządzeniu aktu zwolnione są od opłaty skarbowej

Termin załatwienia sprawy:
niezwłocznie w dniu dokonania zgłoszenia

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, godziny urzędowania: w poniedziałek od 8.00 do 17.00, wtorek- czwartek 7.30 do 15.30 oraz w piątek 7.30 - 14.00. Telefon 077/485-44-16 lub 77 485 4356 wew. 15.

Tryb odwoławczy
W przypadku odmowy sporządzenia aktu zgonu w formie decyzji stronie przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego w Opolu w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji, składane za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kietrzu. Nie podlega opłacie

Dodatkowe informacje:
zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu
zgon rejestruje się w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca tego zdarzenia
do zgłoszenia zgonu są zobowiązane następujące osoby: małżonek lub dzieci zmarłego, najbliżsi krewni lub powinowaci, osoby zamieszkujące w lokalu, w którym nastąpił zgon

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Wójtowicz-Domerecka Data wytworzenia informacji: 2010-04-29 13:29:04
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Wójtowicz-Domerecka Data wprowadzenia do BIP 2010-04-29 13:29:04
Wprowadził informację do BIP: Jacek Karpina Data udostępnienia informacji: 2010-04-29 13:29:30
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dereń Data ostatniej zmiany: 2016-03-02 11:43:19
Artykuł był wyświetlony: 1887 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2010-04-29 13:35:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem


Postawa prawna:
art 54-57, art. 61 ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r., nr 161, poz. 1688)
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r.
w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. nr 136, poz. 884)
art 14 ust 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych
(Dz. U. 2001, nr 87, poz. 960 z późn. Zmianami)
art 1 §1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. nr 9, poz. 59
z 1964 r. z póź.zm).

Wymagane dokumenty:
OBYWATEL POLSKI
odpis skrócony aktu urodzenia (dot. osób urodzonych poza Kietrzem)
odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa, w przypadku rozwiedzionego lub rozwiedzionej (dotyczy osób które zawarły małżeństwo poza Kietrzem)
odpis skrócony aktu zgonu w przypadku wdowy lub wdowca (jeżeli zgon nastąpił poza gminą Kietrz)
pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa przed uzyskaniem wymaganego wieku ( wymagany wiek 18 lat)
pełnomocnictwo kiedy oświadczenie ma być złożone przez pełnomocnika, za zgodą sądu
dowody osobiste osób zamierzających zawrzeć małżeństwo lub paszport
CUDZOZIEMIEC
dokument stwierdzający że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo za granicą, wydany przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne.
Zezwolenie sądu cywilnego jeżeli otrzymanie dokumentów napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody (np. Kraj nie wydaje takich dokumentów, bądź zezwolenie wydaje Sąd Rejonowy w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca)
ważny paszport
karta stałego pobytu w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe
wiza, w przypadku pobytu czasowego lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce przy możliwości wyjazdu do Polski na zasadach bezwizowych.

Opłata
opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 84 zł,

Opłatę można wnieść w Kasie w Urzędzie Miejskim, u Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego lub dokonać wpłaty na konto urzędu 22 8475 1016 2002 0000 4011 0005

Termin załatwienia sprawy:
niezwłocznie po zawarciu małżeństwa

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, godziny urzędowania: w poniedziałek od 8.00 do 17.00, wtorek- czwartek 7.30 do 15.30 oraz w piątek 7.30 - 14.00. Telefon 077/485-44-16 lub 77 485 4356 wew. 15.Tryb odwoławczy:
W przypadku pisemnego powiadomienia stron o odmowie przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu
w związek małżeński lub o odmowie wydania zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia pisemnego zapewnienia a także o odmowie wydania zaświadczenia braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego lub sporządzenia aktu małżeństwa zawartego przed duchownym- strona może zwrócić się do Sądu Rejonowego
w Głubczycach (Wydział Cywilny) z wnioskiem o rozpatrzenie zaistniałej sytuacji, w trybie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Prawomocne postanowienie sądu wiąże Kierownika USC.

Dodatkowe informacje:
cudzoziemiec nie władający biegle językiem polskim w mowie i piśmie powinien zgłosić się do USC w towarzystwie tłumacza.
MAŁŻEŃSTWO CYWILNE
zawarcie małżeństwa może nastąpić nie wcześniej niż miesiąc od złożenia dokumentów USC
i podpisania zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
związek małżeński można zawrzeć w dowolnie wybranym USC
dokumenty złożone do zawarcia małżeństwa nie podlegają zwrotowi
MAŁŻEŃSTWO KONKORDATOWE
zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego wydaje Urząd Stanu Cywilnego miejsca stałego zameldowania obywatela polskiego
zaświadczenie konkordatowe jest ważne 3 miesiące od daty wydania

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Wójtowicz-Domerecka Data wytworzenia informacji: 2010-04-29 13:35:04
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Wójtowicz-Domerecka Data wprowadzenia do BIP 2010-04-29 13:35:04
Wprowadził informację do BIP: Jacek Karpina Data udostępnienia informacji: 2010-04-29 13:41:31
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dereń Data ostatniej zmiany: 2016-03-02 11:43:45
Artykuł był wyświetlony: 6579 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawarcie małżeństwa za granicą

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2010-04-29 13:31:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zawarcie małżeństwa za granicą


Podstawa prawna:
art. 71 ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r., nr 161, poz. 1688)
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r.
w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. nr 136, poz. 884)

Wymagane dokumenty:
podanie
odpis aktu urodzenia, dotyczy osób urodzonych poza Kietrzem
odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa, w przypadku rozwiedzionego lub rozwiedzionej (dotyczy osób które zawarły małżeństwo poza Kietrzem)
odpis skrócony aktu zgonu w przypadku wdowy lub wdowca (jeżeli zgon nastąpił poza gminą Kietrz)
pisemne zezwolenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa przed uzyskaniem wymaganego wieku ( wymagany wiek 18 lat)
do wglądu przedstawić należy dowód osobisty

Opłata
opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 38 zł, płatne przy składaniu wniosku

Opłatę można wnieść w Kasie w Urzędzie Miejskim,u Kierownika w Urzędzie Stanu Cywilnego lub dokonać wpłaty na konto urzędu 22 8475 1016 2002 0000 4011 0005

Termin załatwienia sprawy:
niezwłocznie w dniu dokonania zgłoszenia

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, godziny urzędowania: w poniedziałek od 8.00 do 17.00, wtorek- czwartek 7.30 do 15.30 oraz w piątek 7.30 - 14.00. Telefon 077/485-44-16 lub 77 485 4356 wew. 15.

Tryb odwoławczy
W przypadku pisemnego powiadomienia strony o odmowie wydania zaświadczenia przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, strona może w terminie 14 dni od doręczenia pisma zwrócić się do Sądu Rejonowego w Głubczycach o rozstrzygnięciu czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże Kierownika USC.

Dodatkowe informacje:
zaświadczenie jest ważne przez okres trzech miesięcy od daty jego wydania
zaświadczenie wydaje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego miejsca stałego zameldowania osoby, której zaświadczenie dotyczy
prawo do uzyskania zaświadczenia ma obywatel polski oraz bezpaństwowiec mieszkający
w Kietrzu
jeżeli obywatel polski zamieszkały za granicą nie miał miejsca zamieszkania , albo nie można ustalić ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce albo też jeżeli wyjechał z Polski przed ukończeniem lat 16 i stale przebywa za granicą właściwy do wydania zaświadczenia jest konsul.

Załączniki

  • PODANIE (DOC, 18 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-22 12:14:00 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-22 12:14:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Wójtowicz-Domerecka Data wytworzenia informacji: 2010-04-29 13:31:12
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Wójtowicz-Domerecka Data wprowadzenia do BIP 2010-04-29 13:31:12
Wprowadził informację do BIP: Jacek Karpina Data udostępnienia informacji: 2010-04-29 13:41:33
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dereń Data ostatniej zmiany: 2016-03-02 11:44:02
Artykuł był wyświetlony: 6606 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi tzw. ślub konkordatowy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2010-04-29 13:36:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi tzw. ślub konkordatowy

Podstawa prawna
art. 54, art. 57, art 61a ustawy dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 161, poz. 1688)
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r.
w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. nr 136, poz. 884)
art 14 ust 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych
(Dz. U. 2001, nr 87, poz. 960 z późn. Zmianami)
art 1 § 2 i 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. nr 9, poz. 59
z 1964 r. z póź.zm).

Wymagane dokumenty
odpis skrócony aktu urodzenia (dot. osób urodzonych poza Kietrzem)
odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa, w przypadku rozwiedzionego lub rozwiedzionej (dotyczy osób które zawarły małżeństwo poza Kietrzem)
odpis skrócony aktu zgonu w przypadku wdowy lub wdowca (jeżeli zgon nastąpił poza gminą Kietrz)
pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa przed uzyskaniem wymaganego wieku ( wymagany wiek 18 lat)
pełnomocnictwo kiedy oświadczenie ma być złożone przez pełnomocnika, za zgodą sądu
do wglądu strony przedstawiają ważne dowody osobiste

Opłaty
Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł

Opłatę można wnieść w Kasie w Urzędzie Miejskim, u Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego lub dokonać wpłaty na konto urzędu 22 8475 1016 2002 0000 4011 0005

zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – zwolnione od opłaty skarbowej
3 egzemplarze skróconego odpisu aktu małżeństwa wydane bezpośrednio po sporządzeniu aktu – zwolnione od opłaty skarbowej

Termin załatwienia sprawy:
niezwłocznie , w dniu otrzymania dokumentu od duchownego

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, godziny urzędowania: w poniedziałek od 8.00 do 17.00, wtorek- czwartek 7.30 do 15.30 oraz w piątek 7.30 - 14.00. Telefon 077/485-44-16 lub 77 485 4356 wew. 15.

Tryb odwoławczy
W przypadku pisemnego powiadomienia stron o odmowie wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego lub sporządzenia aktu małżeństwa zawartego przed duchownym, strona może zwrócić się do Sądu Rejonowego
w Głubczycach – Wydział Cywilny z wnioskiem o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności w trybie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Prawomocne postanowienie sądu wiąże Kierownika USC.

Inne informacje
zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego wydaje Kierownik USC miejsca stałego zameldowania jednego z narzeczonych,
zaświadczenie „konkordatowe” jest ważne 3 miesiące od daty wydania

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Wójtowicz-Domerecka Data wytworzenia informacji: 2010-04-29 13:36:55
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Wójtowicz-Domerecka Data wprowadzenia do BIP 2010-04-29 13:36:55
Wprowadził informację do BIP: Jacek Karpina Data udostępnienia informacji: 2010-04-29 13:41:36
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dereń Data ostatniej zmiany: 2016-03-02 11:44:15
Artykuł był wyświetlony: 6696 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawarcie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2010-04-29 13:38:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zawarcie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego

Podstawa prawna
art. 54, art. 57, art 61 ustawy dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 161, poz. 1688)
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r.
w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. nr 136, poz. 884)
art 14 ust 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych
(Dz. U. 2001, nr 87, poz. 960 z późn. Zmianami)
art 1 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. nr 9, poz. 59
z 1964 r. z póź.zm).

Wymagane dokumenty:
odpis skrócony aktu urodzenia (dot. osób urodzonych poza Kietrzem)
odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa, w przypadku rozwiedzionego lub rozwiedzionej (dotyczy osób które zawarły małżeństwo poza Kietrzem)
odpis skrócony aktu zgonu w przypadku wdowy lub wdowca (jeżeli zgon nastąpił poza gminą Kietrz)
pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa przed uzyskaniem wymaganego wieku ( wymagany wiek 18 lat)
pełnomocnictwo kiedy oświadczenie ma być złożone przez pełnomocnika, za zgodą sądu
do wglądu strony przedstawiają ważne dowody osobiste

Opłaty:
Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł

Opłatę można wnieść w Kasie w Urzędzie Miejskim, u Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego lub dokonać wpłaty na konto urzędu 22 8475 1016 2002 0000 4011 0005

3 egzemplarze skróconego odpisu aktu małżeństwa wydane bezpośrednio po sporządzeniu aktu – zwolnione od opłaty skarbowej

Termin załatwienia sprawy:
niezwłocznie , po zawarciu małżeństwa

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, godziny urzędowania: w poniedziałek od 8.00 do 17.00, wtorek- czwartek 7.30 do 15.30 oraz w piątek 7.30 - 14.00. Telefon 077/485-44-16 lub 77 485 4356 wew. 15.

Tryb odwoławczy
W przypadku pisemnego powiadomienia stron o odmowie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński lub o odmowie wydania zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia pisemnego zapewnienia, strona może zwrócić się do Sądu Rejonowego
w Głubczycach – Wydział Cywilny z wnioskiem o rozpatrzenie zaistniałej sytuacji, w trybie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnegoDodatkowe informacje
związek małżeński można zawrzeć w dowolnie wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego w kraju
dokumenty złożone do zawarcia małżeństwa nie podlegają zwrotowi
zawarcie małżeństwa może nastąpić nie wcześniej niż miesiąc od złożenia dokumentów w USC i podpisania zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
na umotywowany wniosek ślub cywilny można przyśpieszyć- koszt przyśpieszenia ślubu- 37 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Wójtowicz-Domerecka Data wytworzenia informacji: 2010-04-29 13:38:33
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Wójtowicz-Domerecka Data wprowadzenia do BIP 2010-04-29 13:38:33
Wprowadził informację do BIP: Jacek Karpina Data udostępnienia informacji: 2010-04-29 13:41:38
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dereń Data ostatniej zmiany: 2016-03-02 11:44:33
Artykuł był wyświetlony: 6639 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2010-04-29 13:40:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego

Podstawa prawna
art. 79- art. 83 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U.
z 2004 r. nr 161, poz. 1688)
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r.
w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. nr 136, poz. 884)

Wymagane dokumenty:
podanie
do wglądu dokument tożsamości

Opłaty
wydanie odpisu skróconego- 22 zł
wydanie odpisu zupełnego- 33 zł
wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego- 24 zł
wydanie wszelkich pozostałych zaświadczeń – 26 zł
płatne przy składaniu podania u Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, w Kasie w Urzędzie Miejskim lub można dokonać wpłaty na konto urzędu 22 8475 1016 2002 0000 4011 0005

Termin załatwienia sprawy:
niezwłocznie

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, godziny urzędowania: w poniedziałek od 8.00 do 17.00, wtorek- czwartek 7.30 do 15.30 oraz w piątek 7.30 - 14.00. Telefon 077/485-44-16 lub 77 485 4356 wew. 15.

Tryb odwoławczy
W przypadku odmowy wydania odpisu z aktów stanu cywilnego lub zaświadczenia w formie decyzji stronie przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego w Opolu w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji, składane za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kietrzu, ul. Głubczycka 22

Inne informacje
o dokumenty z ksiąg stanu cywilnego (odpisy i zaświadczenia )może ubiegać się osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony- jej wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy oraz każdy, kto wykaże interes prawny w wydaniu dokumentu,

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Wójtowicz-Domerecka Data wytworzenia informacji: 2010-04-29 13:40:38
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Wójtowicz-Domerecka Data wprowadzenia do BIP 2010-04-29 13:40:38
Wprowadził informację do BIP: Jacek Karpina Data udostępnienia informacji: 2010-04-29 13:41:41
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dereń Data ostatniej zmiany: 2016-03-02 11:44:45
Artykuł był wyświetlony: 6628 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WPISYWANIE DO KSIĄG KRAJOWYCH AKTÓW STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONYCH ZA GRANICĄ

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2010-04-29 14:12:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

WPISYWANIE DO KSIĄG KRAJOWYCH AKTÓW STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONYCH ZA GRANICĄ


Podstawa prawna
- art. 73 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2004 r. nr 161, poz. 1688)
- art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071
z póź.zm.),

Wymagane dokumenty
podanie
oryginał aktu sporządzony za granicą lub jego kserokopia potwierdzona przez urząd zagraniczny który wydał dokument,
urzędowe tłumaczenie zagranicznego aktu na język polski (dokonane przez konsula lub polskiego tłumacza przysięgłego) )
do wglądu dowód osobisty

Opłaty
Wydanie decyzji o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą- 50 zł, płatne przy składaniu podania

Opłatę można wnieść w Kasie w Urzędzie Miejskim, u Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego lub dokonać wpłaty na konto urzędu 22 8475 1016 2002 0000 4011 0005


Termin załatwienia sprawy:
od 2 do 5 dni, w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna
Urząd Stanu Cywilnego w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, godziny urzędowania: w poniedziałek od 8.00 do 17.00, wtorek- czwartek 7.30 do 15.30 oraz w piątek 7.30 - 14.00. Telefon 077/485-44-16 lub 77 485 4356 wew. 15.

Tryb odwoławczy
Strona w ciągu 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kietrzu, może wnieść odwołanie do Wojewody Opolskiego w Opolu. Odwołanie nie podlega opłacie.

Inne informacje
wpisania treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego stałego miejsca zameldowania wnioskodawcy
w przypadku transkrypcji aktu urodzenia dziecka wymagany jest wniosek lub pełnomocnictwo, obojga rodziców
w przypadku transkrypcji aktu małżeństwa wymagany jest wniosek lub pełnomocnictwo obojga małżonków

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Wójtowicz-Domerecka Data wytworzenia informacji: 2010-04-29 14:12:12
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Wójtowicz-Domerecka Data wprowadzenia do BIP 2010-04-29 14:12:12
Wprowadził informację do BIP: Jacek Karpina Data udostępnienia informacji: 2010-04-29 14:12:39
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dereń Data ostatniej zmiany: 2016-03-02 11:45:06
Artykuł był wyświetlony: 6585 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UZUPEŁNIENIE AKTÓW STANU CYWILNEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2010-04-29 14:22:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

UZUPEŁNIENIE AKTÓW STANU CYWILNEGO


Podstawa prawna
art. 36 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( tj. Dz. U. z 2004 r., nr 161, poz. 1688)
art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z póź. zm.)

Wymagane dokumenty
podanie
odpisy zupełne aktów stanu cywilnego zawierające brakujące dane, określone przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
do wglądu dowód osobistych

Opłata skarbowa
Wydanie decyzji o uzupełnieniu aktu stanu cywilnego- 39 zł, płatne przy składaniu podania

Należnej zapłaty należy dokonać w Kasie Urzędu Miejskiego, u Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego lub dokonać wpłaty na konto urzędu 22 8475 1016 2002 0000 4011 0005


Termin udzielenia
niezwłocznie, przy większej ilości spraw od 2 do 5 dni

Jednostka odpowiedzialna
Urząd Stanu Cywilnego w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, godziny urzędowania: w poniedziałek od 8.00 do 17.00, wtorek- czwartek 7.30 do 15.30 oraz w piątek 7.30 - 14.00. Telefon 077/485-44-16 lub 77 485 4356 wew. 15.
Tryb odwoławczy
Strona niezadowolona z wydanej decyzji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kietrzu wnieść odwołanie do Wojewody Opolskiego w Opolu.

Inne informacje
Uzupełnieniu podlega akt stanu cywilnego nie zawierający wszystkich danych, które powinny być w nim zamieszczone
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Wójtowicz-Domerecka Data wytworzenia informacji: 2010-04-29 14:22:32
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Wójtowicz-Domerecka Data wprowadzenia do BIP 2010-04-29 14:22:32
Wprowadził informację do BIP: Jacek Karpina Data udostępnienia informacji: 2010-04-29 14:28:47
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dereń Data ostatniej zmiany: 2016-03-02 11:45:23
Artykuł był wyświetlony: 6551 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PROSTOWANIE BŁĘDÓW W AKTACH STANÓW CYWILNEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2010-04-29 14:33:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

PROSTOWANIE BŁĘDÓW W AKTACH STANÓW CYWILNEGO

Podstawa prawna
art. 28 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2004 r., nr 161, poz. 1688)
art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn.zm.)

Wymagane dokumenty
podanie
odpisy zupełne aktów stanu cywilnego wydanych wcześniej niż prostowane dokument, określone przez pracownika USC
inne dokumenty zawierające dane zamieszczone w aktach stanu cywilnego, np. Zgłoszenie urodzenia dziecka lub karta zgonu
do wglądu dowód osobisty

Opłata skarbowa
Wydanie decyzji w sprawie sprostowania oczywistych błędów pisarskich- 39 zł


Należnej zapłaty należy dokonać w Kasie Urzędu Miejskiego, u Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego lub dokonać wpłaty na konto urzędu 22 8475 1016 2002 0000 4011 0005

Termin udzielenia
niezwłocznie, przy większej ilości spraw od 2 do 5 dni
do 30 dni, gdy jest konieczne przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego

Jednostka odpowiedzialna
Urząd Stanu Cywilnego w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, godziny urzędowania: w poniedziałek od 8.00 do 17.00, wtorek- czwartek 7.30 do 15.30 oraz w piątek 7.30 - 14.00. Telefon 077/485-44-16 lub 77 485 4356 wew. 15.

Tryb odwoławczy
Strona niezadowolona z wydanej decyzji może w ciągu 14 dni od doręczenia jej decyzji za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kietrzu, wnieść odwołanie do Wojewody Opolskiego w Opolu. Nie podlega opłacie.

Dodatkowe informacje:
w akcie stanu cywilnego można sprostować jedynie oczywiste błędy pisarskie
postawą sprostowania aktu są akty stanu cywilnego;
Obowiązuje zasada, że:
- akt urodzenia dziecka można sprostować na podstawie aktu małżeństwa rodziców, bądź aktu urodzenia matki, jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa, a jeżeli zostało uznane- na podstawie aktu urodzenia ojca
- akt małżeństwa prostuje się na podstawie aktów urodzenia osób zawierających małżeństwo
- akt zgonu może być sprostowany na podstawie aktu małżeństwa lub aktu urodzenia zmarłego.

Załączniki

  • PODANIE (DOC, 14 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-22 12:14:00 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-22 12:14:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Wójtowicz-Domerecka Data wytworzenia informacji: 2010-04-29 14:33:27
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Wójtowicz-Domerecka Data wprowadzenia do BIP 2010-04-29 14:33:27
Wprowadził informację do BIP: Jacek Karpina Data udostępnienia informacji: 2010-04-29 14:39:33
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dereń Data ostatniej zmiany: 2016-03-02 11:45:35
Artykuł był wyświetlony: 6634 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

POWRÓT MAŁŻONKA ROZWIEDZIONEGO DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2010-04-29 14:50:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

POWRÓT MAŁŻONKA ROZWIEDZIONEGO DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

Podstawa prawna:
art. 14 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2004 r., nr 161, poz. 1688)
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r.
w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. nr 136, poz. 884)
art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r., nr 9, poz. 59 z póź. zm.)

Wymagane dokumenty:
do wglądu odpis aktu małżeństwa z adnotacja o rozwodzie, jeżeli poprzednie małżeństwo zawarte było poza gminą Kietrz
ewentualnie odpis prawomocnego wyroku rozwodowego
dowód osobistych
składane jest przez stronę oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Opłaty:
opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa- 11 zł, płatne przy składaniu oświadczenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Wójtowicz-Domerecka Data wytworzenia informacji: 2010-04-29 14:50:45
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Wójtowicz-Domerecka Data wprowadzenia do BIP 2010-04-29 14:50:45
Wprowadził informację do BIP: Jacek Karpina Data udostępnienia informacji: 2010-04-29 14:50:50
Osoba, która zmieniła informację: Jacek Karpina Data ostatniej zmiany: 2010-04-29 16:50:50
Artykuł był wyświetlony: 6593 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu