ˆ

Referat Finansowo-Podatkowy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZWROT NADPŁACONEGO PODATKU

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-07-26 12:13:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Miejski 

w Kietrzu

KARTA USŁUG Nr FP/06

Nazwa usługi:

 
 

ZWROT NADPŁACONEGO PODATKU

 

 

Podstawa prawna:

Art. 207, art. 208, art. 165a, art. 169 § 4, art. 73 § 1, art. 226 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek podatnika skierowany do Burmistrza Kietrza napisany samodzielnie lub na druku (załącznik) dostępnym w pokoju nr 14 tut. Urzędu;

 • W przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

 

Miejsce i sposób załatwienia sprawy:

Miejsce złożenia wniosku: punkt obsługi klienta Urzędu Miejskiego w Kietrzu lub za pośrednictwem

poczty na adres: Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz.

Miejsce, w którym faktycznie wykonywana jest usługa: referat finansowo-podatkowy pok. nr 14-15

nr tel. (77) 4854356 w. 23;

godz. pracy: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek- piątek 7.30- 15.30

Rodzaj rozstrzygnięcia: Decyzja administracyjna lub

Postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia lub

Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

Opłaty:

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej) - można dokonywać na rachunek Urzędu Miejskiego w Kietrzu (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówce BS Racibórz o/Kietrz i kasie Urzędu.

NUMER KONTA

Opłata skarbowa - 22 8475 1016 2002 0000 4011 0005

 

Termin załatwienia sprawy:

Decyzję wydaje się w terminie do 30 dni od dnia wpływu wniosku o zwrot podatku do Burmistrza Kietrza.
Przekazanie zwrotu lub nadpłaty opłaty skarbowej następuje w terminie do 30 dni od dnia wydania decyzji w tej sprawie.

W tut. Urzędzie praktykuje się załatwienie sprawy od ręki.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Kietrza w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Kietrza w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

 

Uwagi:

Organ podatkowy dokonuje zwrotu nadpłaty w kasie tut. Urzędu lub na wskazany przez podatnika rachunek bankowy.

W przypadku braku wskazania nr rachunku bankowego nadpłata zostaje zwrócona na wskazany adres przekazem pocztowym, przy czym kwota nadpłaty będzie pomniejszona o koszt jej zwrotu.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Trzcińska Data wytworzenia informacji: 2011-07-26 12:13:35
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Trzcińska Data wprowadzenia do BIP 2011-07-26 12:13:35
Wprowadził informację do BIP: Aneta Mormul Data udostępnienia informacji: 2011-07-26 12:14:37
Osoba, która zmieniła informację: Aneta Mormul Data ostatniej zmiany: 2011-07-26 14:14:43
Artykuł był wyświetlony: 4300 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO ZUŻYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-07-26 12:10:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Miejski                                                 KARTA USŁUG Nr FP/05

w Kietrzu

Nazwa usługi:

 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU

NAPĘDOWEGO ZUŻYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNE

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 ze zm.).

 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 0, poz. 19).

 

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek skierowany do Burmistrza Kietrza na druku (załącznik) dostępnym w pokoju nr 14 tut. Urzędu;

 • Oryginały faktur VAT albo potwierdzone przez upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta za zgodność z oryginałem ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;

 • W przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

 

Miejsce i sposób załatwienia sprawy:

Miejsce złożenia wniosku: punkt obsługi klienta Urzędu Miejskiego w Kietrzu lub za pośrednictwem

poczty na adres: Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz.

Miejsce, w którym faktycznie wykonywana jest usługa: referat finansowo-podatkowy pok. nr 16

nr tel. (77) 4854356 w. 23;

Rodzaj rozstrzygnięcia: Decyzja administracyjna.

Przekazanie zwrotu podatku na rachunek bankowy lub wypłacenie w kasie tut. Urzędu.

Opłaty:

- Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu,

wypisu lub kopii - 17zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub

rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej)

- Opłata skarbowa od potwierdzenia przez upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika

urzędu gminy lub miasta za zgodność z oryginałem kopii faktur VAT;

ww. opłat można dokonywać na rachunek Urzędu Miejskiego w Kietrzu (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówce BS Racibórz o/Kietrz i kasie Urzędu.

NUMER KONTA

Opłata skarbowa - 22 8475 1016 2002 0000 4011 0005

Termin załatwienia sprawy:

Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.
Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:

- od 1 do 30 kwietnia, jeżeli wniosek o zwrot podatku został złożony w terminie od 1 do 29 lutego,

- od 1 do 31 października, jeżeli wniosek o zwrot podatku został złożony w terminie od 1 do 30 sierpnia.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Kietrza w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w tut. Urzędzie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Trzcińska Data wytworzenia informacji: 2011-07-26 12:10:13
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Trzcińska Data wprowadzenia do BIP 2011-07-26 12:10:13
Wprowadził informację do BIP: Aneta Mormul Data udostępnienia informacji: 2011-07-26 12:11:17
Osoba, która zmieniła informację: Aneta Mormul Data ostatniej zmiany: 2012-03-27 14:49:16
Artykuł był wyświetlony: 4279 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZWOLNIENIA I ULGI W PODATKU ROLNYM

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-07-26 12:03:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Miejski 

w Kietrzu

KARTA USŁUG Nr FP/04

Nazwa usługi:

ZWOLNIENIA I ULGI W PODATKU ROLNYM

Podstawa prawna:

 1. Art. 12 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 3-8, art. 13 i 13d ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.)

 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

 3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.)

 4. Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 358 z dnia 16 grudnia 2006 r.)

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek podatnika skierowany do Burmistrza Kietrza o udzielenie ulgi lub zwolnienia napisany samodzielnie lub na druku (załącznik nr 1, 2 lub 3) dostępnym w pokoju nr 14 tut. Urzędu;

 • W przypadku ulgi inwestycyjnej:

- zestawienie wydatków poniesionych w związku z inwestycją w gospodarstwie rolnym wraz z rachunkami lub ich

uwierzytelnionymi odpisami, stwierdzającymi wysokość poniesionych wydatków na wymaganym druku (załącznik

nr 4) dostępnym w pokoju ne 14 tut. Urzędu;

- oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej na wnioskowaną inwestycję na wymaganym druku (załącznik

nr 5) dostępnym w pokoju ne 14 tut. Urzędu;

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de

minimis w rolnictwie lub rybołówstwie na wymaganym druku (załącznik nr 6) dostępnym w pokoju ne 14 tut.

Urzędu;

 • W przypadku ulgi z tyt. nabycia gruntów kserokopię umowy kupna.

 

Miejsce i sposób załatwienia sprawy:

Miejsce złożenia wniosku: punkt obsługi klienta Urzędu Miejskiego w Kietrzu lub za pośrednictwem

poczty na adres: Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz.

Miejsce, w którym faktycznie wykonywana jest usługa: referat finansowo-podatkowy pok. nr 14-15

nr tel. (77) 4854356 w. 23;

godz. pracy: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek- piątek 7.30- 15.30

Rodzaj rozstrzygnięcia: Decyzja administracyjna lub

Postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia lub

Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

Opłaty:

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej) - można dokonywać na rachunek Urzędu Miejskiego w Kietrzu (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówce BS Racibórz o/Kietrz i kasie Urzędu.

NUMER KONTA

Opłata skarbowa - 22 8475 1016 2002 0000 4011 0005

 

Termin załatwienia sprawy:

Do jednego miesiąca, a w przypadkach skomplikowanych do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

O każdym braku możliwości załatwieniu sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Kietrza w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Kietrza w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

 

Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w tut. Urzędzie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Trzcińska Data wytworzenia informacji: 2011-07-26 12:03:56
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Trzcińska Data wprowadzenia do BIP 2011-07-26 12:03:56
Wprowadził informację do BIP: Aneta Mormul Data udostępnienia informacji: 2011-07-26 12:14:43
Osoba, która zmieniła informację: Aneta Mormul Data ostatniej zmiany: 2011-07-26 14:14:43
Artykuł był wyświetlony: 4315 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK LUB OPŁATY PROLONGACYJNEJ; ODROCZENIE LUB ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKU LUB ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ WRAZ Z ODSETKAMI ULGI INNE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-07-26 11:56:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Miejski 

w Kietrzu

KARTA USŁUG Nr FP/03

Nazwa usługi:

 
 

UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK LUB OPŁATY PROLONGACYJNEJ; ODROCZENIE LUB ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKU LUB ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ WRAZ Z ODSETKAMI

ULGI INNE

 

 

DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH I OSÓB PRAWNYCH BĘDĄCYCH

PRZEDSIĘBIORCAMI.

Podstawa prawna:

 • Art. 207, art. 208, art. 165a, art. 169 § 4, art. 67a, art. 67b, art. 67c, art. 57, art. 226 ustawy z dnia 29sierpnia1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.);

 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. z dnia 28 grudnia 2006 r. nr UE L 379 poz. 5 z późn. zm.).

 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. z dnia 21 grudnia 2007 nr UE L 337 poz. 35, z póź. zm.).

 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 ( Dz. Urz. z dnia 25 lipca 2007 r. nr UE L 193 poz. 6, z póź zm.).

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 października 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych. (Dz. U. Nr 183, poz.1426)

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 października 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na szkolenia. (Dz. U. Nr 179, poz. 1388)

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 31 marca 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 59, poz. 488) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną. (Dz. U. Nr 116, poz. 734 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354 z późn zm.).

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311),

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 z późn zm.).

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek podatnika skierowany do Burmistrza Kietrza w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, w którym należy określić rodzaj pomocy, o jaką podatnik występuje: pomoc de minimis lub inna pomoc niż de minimis napisany samodzielnie lub na druku (załącznik nr 1 lub 2) dostępnym w pokoju nr 14 tut. Urzędu;

 2. W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis do wniosku należy dołączyć:

  1. Kserokopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis (pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie)

jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat

albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie

lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) w

okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych

- na wymaganym druku (załącznik nr 3) dostępnym w pokoju nr 14 tut. Urzędu,

b) Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis (pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie),

dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz

wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów

kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis/ pomoc

de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - na wymaganym druku (załącznik nr 4 i 5) dostępnym w pokoju nr

14 tut. Urzędu .

 1. W przypadku ubiegania się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie do wniosku należy dołączyć informację dotyczącą Wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierającej w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy - na wymaganym druku (załącznik nr 6) dostępnym w pokoju nr 14 tut. Urzędu.

 2. Dokumenty lub ich kserokopie potwierdzające argumenty opisane we wniosku.

 3. Kserokopie dokumentacji obrazującej kondycję finansową firmy wnioskodawcy, w tym: sprawozdanie finansowe za okres ostatniego roku obrotowego sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, rachunek zysków i strat, wykaz wymagalnych zobowiązań i należności lub PIT-y, rachunkową księgę przychodów i rozchodów itp.

 4. Oświadczenie w sprawie aktualnej sytuacji materialnej i rodzinnej podatnika sporządzone na druku (załącznik nr 7) dostępnym w pokoju nr 14 tut. Urzędu;

 5. W przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

 

Miejsce i sposób załatwienia sprawy:

Miejsce złożenia wniosku: punkt obsługi klienta Urzędu Miejskiego w Kietrzu lub za pośrednictwem

poczty na adres: Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz.

Miejsce, w którym faktycznie wykonywana jest usługa: referat finansowo-podatkowy pok. nr 14-15

nr tel. (77) 4854356 w. 23;

godz. pracy: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek- piątek 7.30- 15.30

Rodzaj rozstrzygnięcia: Decyzja administracyjna lub

Postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia lub

Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

Opłaty:

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej) - można dokonywać na rachunek Urzędu Miejskiego w Kietrzu (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówce BS Racibórz o/Kietrz i kasie Urzędu.

NUMER KONTA

Opłata skarbowa - 22 8475 1016 2002 0000 4011 0005

 

Termin załatwienia sprawy:

Do jednego miesiąca, a w przypadkach skomplikowanych do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

O każdym braku możliwości załatwieniu sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Kietrza w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Kietrza w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

 

Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w tut. Urzędzie.

Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty powoduje naliczenie opłaty prolongacyjnej w wysokości 50% należnych odsetek za zwłokę.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Trzcińska Data wytworzenia informacji: 2011-07-26 11:56:04
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Trzcińska Data wprowadzenia do BIP 2011-07-26 11:56:04
Wprowadził informację do BIP: Aneta Mormul Data udostępnienia informacji: 2011-07-26 12:02:35
Osoba, która zmieniła informację: Aneta Mormul Data ostatniej zmiany: 2011-07-26 14:02:35
Artykuł był wyświetlony: 4509 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK LUB OPŁATY PROLONGACYJNEJ; ODROCZENIE LUB ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKU LUB ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ WRAZ Z ODSETKAMI.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-07-26 11:50:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Miejski 

w Kietrzu

KARTA USŁUG Nr FP/02

Nazwa usługi:

 
 

UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK LUB OPŁATY PROLONGACYJNEJ; ODROCZENIE LUB ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKU LUB ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ WRAZ Z ODSETKAMI.

 

 

DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH I OSÓB PRAWNYCH NIE BĘDĄCYCH

PRZEDSIĘBIORCAMI.

 

Podstawa prawna:

Art. 207, art. 208, art. 165a, art. 169 § 4, art. 67a, art. 57, art. 226 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek podatnika skierowany do Burmistrza Kietrza w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym ,napisany samodzielnie lub na druku (załącznik nr 1 lub 2) dostępnym w pokoju nr 14 tut. Urzędu;

 2. Dokumenty lub ich kserokopie potwierdzające argumenty opisane we wniosku.

 3. W przypadku osób fizycznych oświadczenie w sprawie aktualnej sytuacji materialnej i rodzinnej podatnika sporządzone na druku (załącznik nr 3) dostępnym w pokoju nr 14 tut. Urzędu;

 4. W przypadku osób prawnych dokumenty obrazujące kondycję finansową firmy.

 5. W przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

 

Miejsce i sposób załatwienia sprawy:

Miejsce złożenia wniosku: punkt obsługi klienta Urzędu Miejskiego w Kietrzu lub za pośrednictwem

poczty na adres: Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz.

Miejsce, w którym faktycznie wykonywana jest usługa: referat finansowo-podatkowy pok. nr 14-15

nr tel. (77) 4854356 w. 23;

godz. pracy: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek- piątek 7.30- 15.30

Rodzaj rozstrzygnięcia: Decyzja administracyjna lub

Postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia lub

Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

Opłaty:

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej) - można dokonywać na rachunek Urzędu Miejskiego w Kietrzu (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówce BS Racibórz o/Kietrz i kasie Urzędu.

NUMER KONTA

Opłata skarbowa - 22 8475 1016 2002 0000 4011 0005

 

Termin załatwienia sprawy:

Do jednego miesiąca, a w przypadkach skomplikowanych do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

O każdym braku możliwości załatwieniu sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Kietrza w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Kietrza w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

 

Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w tut. Urzędzie.

Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty powoduje naliczenie opłaty prolongacyjnej w wysokości 50% należnych odsetek za zwłokę.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Trzcińska Data wytworzenia informacji: 2011-07-26 11:50:04
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Trzcińska Data wprowadzenia do BIP 2011-07-26 11:50:04
Wprowadził informację do BIP: Aneta Mormul Data udostępnienia informacji: 2011-07-26 11:53:26
Osoba, która zmieniła informację: Aneta Mormul Data ostatniej zmiany: 2011-07-26 13:53:26
Artykuł był wyświetlony: 4395 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ W SPRAWACH PODATKOWYCH

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-07-26 11:43:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Miejski                                 

w Kietrzu

KARTA USŁUG Nr FP/01

Nazwa usługi:

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ W SPRAWACH PODATKOWYCH

 

Podstawa prawna:

Art. 306a-306i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

Art. 217-219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. Nr 165, poz. 1374, z późn. zm.)

 

Wymagane dokumenty:

 • podatnik- wniosek skierowany do Burmistrza Kietrza sporządzony samodzielnie lub na druku (załącznik) dostępnym w pokoju nr 14 tut. Urzędu;

 • dowód uiszczenia opłaty,

 • pełnomocnik- pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy,

 • osoba, która uprawdopodobni że może być spadkobiercą-dokument, który może to poświadczyć,

 • nabywca( np. nieruchomości)- zgodę zbywającego, wyrażoną na piśmie, z jego podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym,

 • jednostka organizacyjna, która na podstawie ustaw regulujących zasady jej funkcjonowania uprawniona jest do udzielania kredytów (pożyczek) -pisemną zgodę podatnika, z jego podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym,

 • kontrahent podatnika prowadzący działalność gospodarczą oraz dzierżawca i użytkownik nieruchomości w zakresie opodatkowania dzierżawionej lub użytkowanej nieruchomości-pisemną zgodę podatnika, z jego podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym,

 • małżonek podatnika lub rozwiedziony-w zakresie zaległości powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej- pisemną zgodę podatnika, z jego podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym. Zgoda ta nie jest wymagana, jeżeli z żądaniem wydania zaświadczenia występuje małżonek podatnika pozostający z nim we wspólności majątkowej. Małżonek składa oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury,

 • wspólnik spółki cywilnej, jawnej , partnerskiej oraz komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo- akcyjnej, nie będący akcjonariuszem- pisemną zgodę podatnika, z jego podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym.

Podstawę do wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości związanych z działalnością gospodarczą stanowi zgoda podatnika wyrażona na piśmie, z jego podpisem i pieczęcią używaną dla celów tej działalności.

 

Miejsce i sposób załatwienia sprawy:

Miejsce złożenia wniosku: punkt obsługi klienta Urzędu Miejskiego w Kietrzu lub za pośrednictwem

poczty na adres: Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz.

Miejsce, w którym faktycznie wykonywana jest usługa: referat finansowo-podatkowy pok. nr 14,

nr tel. (77) 4854356 w. 23;

godz. pracy: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek- piątek 7.30- 15.30

Rodzaj rozstrzygnięcia: zaświadczenie lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

 

Opłaty:

Opłata skarbowa:

 1. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej),

 2. od wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości - 21 zł od każdego

zaświadczenia,

 1. od wydania pozostałych zaświadczeń - 17 zł od każdego zaświadczenia.


Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek Urzędu Miejskiego w Kietrzu (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówce BS Racibórz o/Kietrz i kasie Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 

NUMER KONTA

Opłata skarbowa - 22 8475 1016 2002 0000 4011 0005

Termin załatwienia sprawy:

Ustawa przewiduje do 7 dni, w tut. Urzędzie praktykuje się wydawanie niniejszych zaświadczeń od ręki.

 

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, które wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Kietrza w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

 

Uwagi:

 1. Zaświadczenie wydawane jest w oparciu o prowadzone ewidencje, rejestry lub inne dane będące w posiadaniu referatu finansowo-podatkowego w Kietrzu.

 2. Jeżeli wnioskodawca przebywający za granicą występuje o wydanie zaświadczenia osobiście lub za pośrednictwem przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego albo przez pełnomocnika zamieszkałego w kraju, organ podatkowy przesyła zaświadczenie właściwemu polskiemu przedstawicielstwu dyplomatycznemu lub urzędowi konsularnemu, w celu doręczenia wnioskodawcy po pobraniu opłaty konsularnej.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Trzcińska Data wytworzenia informacji: 2011-07-26 11:43:54
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Trzcińska Data wprowadzenia do BIP 2011-07-26 11:43:54
Wprowadził informację do BIP: Aneta Mormul Data udostępnienia informacji: 2011-07-26 11:44:07
Osoba, która zmieniła informację: Aneta Mormul Data ostatniej zmiany: 2011-07-26 13:46:26
Artykuł był wyświetlony: 4350 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Karty usług Referatu Finansowo- Podatkowego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-06-06 20:14:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

Referat Finansowo- Podatkowy

Maria Mikołajów -   Skarbnik Gminy (Główny Księgowy Budżetu)
 
 L.p.
 
Imię i Nazwisko
 
Zajmowane Stanowisko
 
Numer pokoju
 
Numer telefonu
 
 
Adres e-mail
 
 
1.
Anna Żydek
 
Inspektor. ds. księgowości
 
21
 
77/ 485 43 56 wew.20
 
email
 
 
 
 
 
Finanse
 
2. 
Justyna Weiner
 
Podinspektor ds. księgowości budżetowej
 
35
 
77/ 485 43 56 wew.35
 
email
 
 
3.
Paulina Gunia
Referent ds. księgowości budżetowej
 
 
22
 
77/ 485 43 56 wew.35
 
email
 
 
4..
Beata Trzcińska
Z-ca Głównego Księgowego ds. podatków
 
 
12
 
77/ 485 43 56 wew.23
 
email
 
 
 
 
 
 
 
Podatki
 
5.
Anna Paliga 
Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
 
 
11
 
77/ 485 43 56 wew.23
 
email
 
6.
 
Dorota Buch
Inspektor ds. podatków i kontroli podatkowych
11
 77/485 43 56 wew.23
email
 
7
 
Bożena Dreszler
 
Inspektor ds. płac
 
20
 
77/ 485 43 56 wew.18
 
email
 
 
 
Płace
 
8.
 
Zofia Kapinos
 
podinspektor ds. płac
 
20
 
77/ 485 43 56 wew.18
 
email
11. Danuta Ślęzak
Inspektor ds. kasy
 
2 77/ 485 43 56 wew.31 email
12.
Aleksandra
Branicka 
inspektor ds. inwentaryzacji
 
2
77/ 485 43 56 wew.31 
email
 
Referat Finansowo- Podatkowy opracował 6 najczęściej używanych kart usług.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Olga Gadżała Data wytworzenia informacji: 2005-06-06 20:14:55
Osoba, która odpowiada za treść: Olga Gadżała Data wprowadzenia do BIP 2005-06-06 20:14:55
Wprowadził informację do BIP: Olga Gadżała Data udostępnienia informacji: 2005-06-06 20:14:55
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dereń Data ostatniej zmiany: 2018-08-27 16:37:12
Artykuł był wyświetlony: 6211 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Referat Finansowo podatkowy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-06-08 15:11:11
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu