Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE 58.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 23 kwietnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE 58.A.2021

BURMISTRZA KIETRZA

z dnia 23 kwietnia 2021 r.

 

w sprawie bezprzetargowej sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17/4, stanowiącego własność Gminy Kietrz, na rzecz najemcy

Na podstawie: art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.713 z póź. zm.), art.25 ust 1,2 w związku z art. 23 pkt 7, art. 34 ust.1 pkt 3 ust.6b, art.37 ust.2 pkt 1 art.68 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.), art.3 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1910 z późn. zm.) oraz realizując uchwały: Nr VII/85/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe (ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr XVII/193/2020 z dnia 30 stycznia 2020r. oraz uchwałą nr XXVI/308/2020r. z dnia 29 grudnia 2020r.) i Nr XXIX/342/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 marca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17-19, stanowiącego własność Gminy Kietrz w części dotyczącej niewyodrębnionych lokali.

zarządzam, co następuje:

§1.1. Przeznaczam do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 4, klatka 17, o powierzchni użytkowej 63,00 m2, składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, znajdującego się na II kondygnacji (I piętrze) budynku mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17-19. Do lokalu przynależą trzy pomieszczenia gospodarcze: nr 6 o pow. 29,60m2, nr 7 o pow. 70,22m2 i nr 8 o pow.12,83m2 (pow. łącznie 112,65m2), położone poza obrębem budynku. Z własnością lokalu związany będzie udział wynoszący 1616/10000 części, w częściach wspólnych budynku i innych urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali znajdujących się w budynku. Lokal wraz  z pomieszczeniami przynależnymi zaznaczono na rzucie odpowiedniej kondygnacji budynku oraz na wyrysie z operatu ewidencyjnego.

2. Przeznaczam do sprzedaży udział wynoszący 1616/10000 części we własności działek gruntu nr 1745 i nr 1746 o łącznej powierzchni 0,2837 ha, której częścią składową jest budynek mieszkalny, o którym mowa w ust.1

3. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w  Głubczycach nr OP1G/00040962/0 na własność Gminy Kietrz w odniesieniu do niewyodrębnionych lokali.

4. Ustalam cenę lokalu na kwotę 71 300,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta zł 00/100) w tym cenę udziału we własności gruntu na kwotę 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy zł 00/100).

§2. Udzielam 99% bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu  opisanego w §1. oraz udziału w nieruchomości wspólnej.

§3. Termin i sposób zapłaty ceny zostaną szczegółowo określone w protokole rokowań w sprawie ustalenia warunków notarialnej umowy sprzedaży.

§4. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, określony w załączniku do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.kietrz.pl  oraz wywieszenie – na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miejskim w Kietrzu - na okres 21 dni, a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Kietrza

/-/ mgr Dorota Przysiężna - Bator

 

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z póżn.zm.)

 

B u r m i s t r z  K i e t r z a

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została

przeznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość :

 

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Udział w wysokości 1616/10000 części  w nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działkami nr 1745 i nr 1746 o łącznej powierzchni 0,2837 ha, oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, będącego częścią składową tej nieruchomości oznaczonej adresowo Głubczycka 17-19, położonych w Kietrzu, zapisanych w księdze wieczystej nr OP1G/00040962/0 Sądu Rejonowego w Głubczycach na własność Gminy Kietrz w odniesieniu do niewyodrębnionych lokali. Budynek wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich, za wyjątkiem umów najmu zawartych z najemcami użytkowych lokali.

2. Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 4, klatka 17, o powierzchni użytkowej 63,00 m2, usytuowany na II kondygnacji (I piętrze) budynku przy ul. Głubczyckiej 17-19, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Do lokalu przynależą trzy pomieszczenia gospodarcze nr 6 o pow. 29,60m2, nr 7 o pow. 70,22m2 i nr 8 o pow.12,83m2 (pow. łącznie 112,65m2), znajdujące się poza obrębem budynku. Z własnością lokalu obejmującego wraz z pomieszczeniami przynależnymi powierzchnię 175,65m2, związany będzie udział w nieruchomości wspólnej, wynoszący 1616/10000 części;

3. Cena nieruchomości:

Składnik budowlany

55 300,00 zł.

              Składnik gruntowy

16 000,00 zł

4. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017r., tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej o niskiej intensywności (ukształtowane) oraz tereny zabudowy usługowej , oznaczone na rysunku planu odpowiednio symbolem – 35MNUu i 3U, strefa ochrony konserwatorskiej „A”.

5. Wysokości stawek procentowych z tyt. użytkowania wieczystego: nie dotyczy

6. Terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy

7. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

8. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży:

Tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy

9. Pierwszeństwo nabycia:

Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 34 ust.1) upływa po 6 tygodniach od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.    

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24, e-mail:

 

Niniejszy wykaz zamieszczono na okres 21 dni,  na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miasta w Kietrzu a także na stronach internetowych urzędu www.bip.kietrz.pl

w terminie  27.04.2021r   do  18.05.2021r.

 

Burmistrz Kietrza

/-/ mgr Dorota Przysiężna - Bator