Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE 55.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 23 kwietnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE 55.A.2021

BURMISTRZA KIETRZA

z dnia 23 kwietnia 2021 r.

 

w sprawie pierwszego, publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego, na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17-19, stanowiącego własność Gminy Kietrz.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z póź. zm.), art.13 ust.1, art.25 ust.1 i ust. 2, art.35 ust.1 i ust.2, art.37 ust.1 i art.67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.  z  2020 r., poz. 1990 z późn.zm.), oraz realizując uchwałę nr XXVIII/331/2021 Rady Miejskiej  w Kietrzu z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17-19, stanowiących własność Gminy Kietrz.

zarządzam, co następuje:

§1.1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze pierwszego, publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego, prawo własności lokalu mieszkalny nr 1, klatka 17, o powierzchni użytkowej 69,00 m2, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i kotłowni, znajdującego się na I kondygnacji (parterze) budynku mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17-19. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze nr 11, o  powierzchni 33,86 m2, położone poza obrębem budynku. Z własnością lokalu związany będzie udział wynoszący 946/10000 części, w częściach wspólnych budynku i innych urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali znajdujących się w budynku. Lokal wraz  z pomieszczeniem przynależnym zaznaczono na rzucie odpowiedniej kondygnacji budynku oraz na wyrysie z operatu ewidencyjnego.

2. Przeznaczam do sprzedaży udział wynoszący 946/10000 części we własności działek gruntu nr 1745 i nr 1746 o łącznej powierzchni 0,2837 ha, której częścią składową jest budynek mieszkalny, o którym mowa w ust.1

3. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w  Głubczycach nr OP1G/00040962/0 na własność Gminy Kietrz w odniesieniu do niewyodrębnionych lokali.

4. Ustalam cenę wywoławczą nieruchomości opisanej § 1. ust.1 i 2, na kwotę 76 100,00 (słownie złotych: siedemdziesiąt sześć tysięcy sto zł 00/100.) z czego 12,4% stanowi wartość ułamkową części gruntu, związaną ze zbywanym lokalem.

5. Ustalam wadium w wysokości 8 000,00 zł .

6. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny, o której mowa w § 1. ust. 2.

§2.1. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, określony w załączniku do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.kietrz.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kietrzu na okres 21 dni a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

§2. Ogłoszenie o przetargu, zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kietrz.pl  Wyciąg z ogłoszenia o przetargu, opublikowany zostanie w prasie lokalnej.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Kietrza

/-/ mgr Dorota Przysiężna - Bator

 

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu:

Na podstawie: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. Nr 2020 , poz.1990 z późn.zm.)

 

B u r m i s t r z  K i e t r z a

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została

przeznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość :

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości:

Udział w wysokości 946/10000 części  w nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działkami nr 1745 i nr 1746 o łącznej powierzchni 0,2837 ha, oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeniach. które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, będącego częścią składową tej nieruchomości oznaczonej adresowo Głubczycka 17-19, położonych w Kietrzu, zapisanych w księdze wieczystej nr OP1G/00040962/0 Sądu Rejonowego w Głubczycach na własność Gminy Kietrz w odniesieniu do niewyodrębnionych lokali. Budynek wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich, za wyjątkiem umów najmu zawartych z najemcami użytkowych lokali.

2. Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 69,00 m2, usytuowany na I kondygnacji (parterze) budynku przy ul. Głubczyckiej 17-19, składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i kotłowni. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze nr 11, położone poza obrębem budynku, o pow. 33,86 m2. Z własnością lokalu obejmującego wraz z pomieszczeniem przynależnym powierzchnię 102,86 m2, związany będzie udział w nieruchomości wspólnej, wynoszący 946/10000 części;

3. Cena nieruchomości:

Składnik budowlany

66  664,00 zł.

              Składnik gruntowy

  9 436,00 zł.

4. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017r., tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej o niskiej intensywności (ukształtowane) oraz tereny zabudowy usługowej , oznaczone na rysunku planu odpowiednio symbolem – 35MNUu i 3U, strefa ochrony konserwatorskiej „A”.

5. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży:

Sprzedaż w drodze publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego

6. Pierwszeństwo nabycia:

Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 34 ust.1) upływa po 6 tygodniach od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.    

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24,e-mail:

 

Niniejszy wykaz zamieszczono na tablicy ogłoszeń

w terminie od  27.04.2021 r.  do  18.05.2021r.

Burmistrz Kietrza

/-/ mgr Dorota Przysiężna - Bator